22 Ιουλίου 2022

Σε εφαρμογή των προβλέψεων του Άρθρου 52 του ν.4951/2022 σχετικά με τη διαχείριση των εκκρεμών αιτήσεων χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, ο Διαχειριστής του Δικτύου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τα κάτωθι:

  1. Εκκρεμείς αιτήσεις για έκδοση μη δεσμευτικής προσφοράς σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, απορρίπτονται και οι φάκελοι των εν λόγω αιτήσεων τίθενται στο αρχείο.
  2. Για τις εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που έχουν υποβληθεί στον αρμόδιο Διαχειριστή, πριν την έναρξη ισχύος του νόμου, οι κάτοχοι αυτών υποχρεούνται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος αυτού, ήτοι από την 5η Ιουλίου 2022 έως και την 4η Νοεμβρίου 2022, να προσκομίσουν την Εγγυητική Επιστολή του άρθρου 6 του νόμου (βλ. σχετικό υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής), εφόσον δεν ανήκουν στους  σταθμούς της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου (σταθμοί που εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης Εγγυητικής Επιστολής). Εντός της ανωτέρω προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών η Εγγυητική Επιστολή δεν συνιστά στοιχείο πληρότητας της αίτησης, εφόσον αυτή είναι ήδη πλήρης και ο αρμόδιος Διαχειριστής εξετάζει κανονικά τις αιτήσεις.

Σε περίπτωση που ο κάτοχος σταθμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ προσκομίσει την Εγγυητική Επιστολή εντός της ανωτέρω προθεσμίας και εφόσον η αίτησή του είχε καταταγεί σε σειρά προτεραιότητας, διατηρεί την αρχική ημερομηνία πληρότητας της αίτησης.

  1. Σε περίπτωση που ο αρμόδιος Διαχειριστής χορηγήσει Οριστική Προσφορά Σύνδεσης εντός της ανωτέρω προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών και δεν έχει υποβληθεί μέχρι τη χρονική στιγμή χορήγησής της η Εγγυητική Επιστολή από τον κάτοχο του σταθμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, αυτή υποβάλλεται κατά την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, ήτοι εντός δύο (2) μηνών από τη χορήγησή της.
  2. Αιτήσεις για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που έχουν λάβει αδυναμία σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή και οι κάτοχοι αυτών έχουν αιτηθεί τη διατήρηση τους σε εκκρεμότητα καταλαμβάνονται από τα αναγραφόμενα στις παραγράφους 2 και 3 της παρούσας. 
  3. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών, οι εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ καθώς και αιτήσεις διατήρησης σε εκκρεμότητα μετά από χορήγηση αδυναμίας σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή για τις οποίες δεν προσκομισθεί από τους κατόχους αυτών η Εγγυητική Επιστολή του άρθρου 6 του νόμου, θα απορριφθούν και οι φάκελοι των αιτήσεων θα τεθούν στο αρχείο.