09.03.2022

Οι αρμόδιοι Διαχειριστές (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971 (ΦΕΚ 3149/Β/30.07.2020), αναφορικά με τον καθορισμό του μεγίστου ορίου συνολικής ισχύος  φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη εντός του οποίου είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ≤ 1MW σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας σε MW ανά Περιφερειακή Ενότητα, αναρτούν από κοινού Πίνακα με τα εναπομείναντα όρια ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ανά Περιφερειακή Ενότητα και θέτουν υπόψη των ενδιαφερομένων τα ακόλουθα:

Στις Περιφερειακές Ενότητες, όπου έχει καλυφθεί το μέγιστο αναγραφόμενο στην ανωτέρω Υ.Α. όριο συνολικής ισχύος από φωτοβολταϊκούς σταθμούς που δεσμεύουν ηλεκτρικό χώρο στο Σύστημα ή στο Δίκτυο, παύει η εξέταση  αιτήσεων για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών, ισχύος  ≤ 1MW, που πρόκειται να εγκατασταθούν σε αγροτική γη Υψηλής Παραγωγικότητας.  Ως εκ τούτου οι Διαχειριστές προβαίνουν στα κάτωθι:

  • Απορρίπτουν τις εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης καθώς και τις αιτήσεις για τις οποίες έχει χορηγηθεί Αδυναμία Σύνδεσης και έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για διατήρηση σε εκκρεμότητα για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, με επιστροφή των υποβληθέντων φακέλων στους ενδιαφερόμενους.
  • Για κοινά αιτήματα απαλλασσόμενων σταθμών, αυτόκλητα αποσύρονται οι σταθμοί που προβλέπονται για εγκατάσταση σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, ενώ προχωρά η εξέταση του αιτήματος με τους υπόλοιπους σταθμούς, με την προϋπόθεση ότι υπερβαίνουν, αθροιστικά, το όριο των 8.0 MW. Σε αντίθετη περίπτωση, αποσύρεται ολόκληρο το αίτημα και σταματά κάθε περεταίρω επεξεργασία του φακέλου.
  • Παύουν να υποδέχονται νέες αιτήσεις χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.
  • Για τις περιπτώσεις νέων κοινών αιτημάτων που αφορούν στις εν λόγω Περιφερειακές Ενότητες, οι σταθμοί που θα συμμετέχουν σε αυτά τα αιτήματα θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται σε γήπεδα/αγροτεμάχια που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας.
  • Συνεχίζουν την εξέταση αιτήσεων χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών, ισχύος ≤ 1MW, που δεν εγκαθίστανται σε αγροτική γη Υψηλής Παραγωγικότητας.