Κοινή Ανακοίνωση ΑΔΜΗΕ - ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με τη διάθεση του περιθωρίου ασφαλούς απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ στο κορεσμένο δίκτυο της Πελοποννήσου σύμφωνα με την Απόφαση ΡΑΕ 663/2019 και δημοσίευση επικαιροποιημένης ενιαίας λίστας εκκρεμών αιτημάτων χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης

                                                                                                                                                                16.11.2023

Οι Διαχειριστές Συστήματος και Δικτύου ανακοινώνουν το αδιάθετο περιθώριο ασφαλούς απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ στο κορεσμένο δίκτυο της Πελοποννήσου (δίκτυο κατάντη του ΚΥΤ Κουμουνδούρου), λαμβάνοντας υπόψη τα περιθώρια που αναφέρονται στην Απόφαση ΡΑΕ 663/2019 (ΦΕΚ 3660 Β’/2.10.2019) και την μέχρι σήμερα δέσμευση ισχύος από σταθμούς σε λειτουργία και με Οριστική Προφορά Σύνδεσης (ΟΠΣ) καθώς και από σταθμούς της παρ.1 του Άρθρου 132 του ν.4819/2021 όπως ισχύει, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα:

 

Αιολικοί Σταθμοί

Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί

Μικροί
Υδρ/κοί Σταθμοί

Σταθμοί
Βιομάζας,
Βιοαερίου,
Γεωθερμίας, Ηλιοθερμικοί,
ΣΗΘΥΑ

Σταθμοί ΑΠΕ των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4546/2018 (Μόνο από Εν. Κοιν.)

Σύνολο

Περιθώρια Απόφ. ΡΑΕ 663/2019 (MW)

1200,00

900,00

100,00

80,00

70,00

2350,00

Δέσμευση ισχύος (Σταθμοί σε Λειτουργία και με ΟΠΣ) (MW)

1.184,95

805,83

62,65

14,50

70,00

2137,93

Δεσμευμένα προς διάθεση στους σταθμούς της παρ.1 του Άρθρου 132 του ν.4819/2021 όπως ισχύει

 

86,00

 

 

 

86,00

Αδιάθετο Περιθώριο (MW)

15,05

8,17

37,35

65,50

0

126,07

Το ως άνω αδιάθετο περιθώριο θα καλυφθεί από τους Διαχειριστές μέσω έκδοσης Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης σε σταθμούς της επικαιροποιημένης Ενιαίας λίστας ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ εκκρεμών αιτημάτων χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης σε σταθμούς ΑΠΕ στο κορεσμένο δίκτυο της Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο ΜΕΡΟΣ Δ’ (Πλαίσιο Προτεραιότητας που εφαρμόζεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος και τον Διαχειριστή του Δικτύου σε περιοχές με κορεσμένα Δίκτυα) της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/84014/7123, ΦΕΚ Β΄4333/12.08.2022, όπως ισχύει. Για τους σταθμούς που πρόκειται να εγκατασταθούν στην περιοχή της Τροιζηνίας δεν δύναται προς το παρόν να εκδοθεί Οριστική Προσφορά Σύνδεσης λόγω κορεσμού του τοπικού δικτύου 150 kV, τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση του έργου ενίσχυσης του εν λόγω δικτύου οπότε και θα επανεξεταστεί η παραπάνω δυνατότητα. Το εν λόγω έργο εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί το Β’ εξάμηνο του 2025. (Έργο 14.21 του Προκαταρκτικού Σχεδίου του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του ΕΣΜΗΕ περιόδου 2024 – 2033).

Τέλος, στον Πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνεται η δέσμευση ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ σε Λειτουργία και με ΟΠΣ  στο δίκτυο της Πελοποννήσου που δεν περιλαμβάνονται στα περιθώρια της Απόφ. ΡΑΕ 663/2019.

 

Αιολικοί Σταθμοί

Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί

ΣΗΘΥΑ

Σύνολο

Σταθμοί Άρθρου 125 Ν.4685/2020 (MW)

20,7

-

-

20,7

Σταθμοί Παρ.5 Άρθρου 104 Ν.4951/2022 (MW)

10,4

-

-

10,4

Σταθμοί Παρ.7 Άρθρου 132 Ν.4819/2021 (MW)

22,5

-

-

22,5

Αυτοπαραγωγοί/Net Metering (MW)

-

166,956

118,35

285,306

Σταθμοί Παρ.1 Άρθρου 6 Ν.4203/2013

72,3

-

-

72,3

ΦΒ Ειδικού Προγράμματος ΦΕΚ Β 1079/2009 (MW)

-

62,206

-

62,206

Σύνολο (MW)

125,9

229,162

118,35

473,412

ΕΝΙΑΙΑ ΛΙΣΤΑ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ ΔΕΔΔΗΕ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ