08/07/2022

Σύμφωνα με το Άρθρο 5, παράγραφος 4, του ν.4951/2022 «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Β΄ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος», αιτήσεις χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την πρώτη έως και τη δέκατη ημέρα εκάστου ημερολογιακού μηνός.

Ο ΔΕΔΔΗΕ, σε εφαρμογή των ανωτέρω προβλέψεων, ανακοινώνει ότι από 11.07.2022 έως και 31.07.2022 δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, πλην των αιτημάτων γνωστοποίησης του Άρθρου 38, με πλήρη φάκελο,  για τη σύνδεση σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στο Δίκτυο τα οποία δύνανται να υποβάλλονται καθ΄ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος μηνός.

Από 01.08.2022 όλες οι αιτήσεις σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που αφορούν την Ηπειρωτική χώρα και τα Διασυνδεμένα Νησιά θα υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ με  συνυποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά καθορίζονται στον ως άνω νόμο.

Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία έναρξης υποβολής θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ σχετικές πληροφορίες καθώς και το απαιτούμενο πληροφοριακό υλικό για τον τρόπο της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων.

Ειδικότερα, η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4819/2021 θα καθοριστεί με νέα ανακοίνωση.