Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων


-Το Ειδικό Πρόγραμμα ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2009 στην Ηπειρωτική Χώρα και στα Διασυνδεδεμένα σε αυτή Νησιά.

-Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ), μετά τη διερεύνηση που έγινε για διαθέσιμα περιθώρια ισχύος στον ηλεκτρικό χώρο κάθε νησιού, η εφαρμογή του Ειδικού Προγράμματος ξεκίνησε την 10η Ιανουαρίου 2011, σε εφαρμογή της 1251/2010 Απόφασης της ΡΑΕ. Οι αιτήσεις ένταξης στο ειδικό πρόγραμμα γίνονται δεκτές από τις κατά τόπου περιοχές της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., αλλά προσφορές σύνδεσης δίνονται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμο περιθώριο ισχύος. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των αιτημάτων σύνδεσης θα παρέχονται από τις αρμόδιες Περιοχές.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 
• ΚΥΑ Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, ΦΕΚ Β΄1079/04.06.2009
 
• Φορολογική αντιμετώπιση ΦΒ συστημάτων μέχρι 10 kW, ΠΟΛ 1101/6.08.2009
 
• ΚΥΑ Συμπλήρωση Ειδικού Προγράμματος, ΦΕΚ Β΄1557/22.9.2010
 
• Έγκριση Ειδικών Όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών και σε οικισμούς, ΦΕΚ ΑΑΠ 376/6.9.2010
 
• Έγκριση Ειδικών Όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές, ΦΕΚ Β΄1556/22.09.2010
 
• Τροποποίηση Ειδικών Όρων για την εγκατάσταση ΦΒ σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια, ΦΕΚ Β΄583/14.04.2011
 
• Νόμος 4014/2011, ΦΕΚ Α΄209/21.09.2011
 
• Τροποποίηση της παρ. 1, του άρθρου 6 του ΦΕΚ Β΄583/14.04.2011 (ΦΕΚ Β΄14/11.01.2012)
 
• Νέος Οικοδομικός Κανονισμός ν. 4067, ΦΕΚ Α΄79/9.04.2012
 
• Τροποποίηση της ΚΥΑ, ΦΕΚ Β’ 2317/10.08.2012

• Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος, ΦΕΚ Β΄ 1103/02.05.2013
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

• Η από 16.9.2010 Ανακοίνωση της ΡΑΕ για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

• Η από 19.05.2011 Ανακοίνωση της ΔΕΗ Α.Ε. για την επανέναρξη υποδοχής αιτήσεων για φωτοβολταϊκά συστήματα του Ειδικού Προγράμματος στα Διασυνδεδεμένα Νησιά

• Η από 22.08.2012 Ανακοίνωση της ΡΑΕ ότι η απόφασή της 699/1.08.2012, περί κορεσμού της Πελοποννήσου καταλαμβάνει και το Ειδικό Πρόγραμμα

• Η από 24.08.2012 Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ για την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης ΥΑΠΕ/Φ1/2300/οικ16932 (ΦΕΚ Β΄2317/10.08.2012)

• Η από 17.10.2012 Ανακοίνωση της ΡΑΕ για άρση της αναστολής της διαδικασίας υποδοχής αιτήσεων και χορήγησης προσφορών σύνδεσης για ΦΒ συστήματα του Ειδικού Προγράμματος στεγών στην Πελοπόννησο
 

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ


Οι αιτήσεις για τη σύνδεση των φωτοβολταϊκών συστημάτων του Ειδικού Προγράμματος θα κατατίθενται στα γραφεία της έδρας των τοπικών υπηρεσιών της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, κατά κανόνα στις πρωτεύουσες των νομών πλην Αττικής, Θεσσαλονίκης.

Οι διευθύνσεις των Περιοχών για την Ηπειρωτική Χώρα και τα Διασυνδεδεμένα σε αυτή Νησιά αναγράφονται στον Πίνακα Περιοχών ΔΕΔΔΗΕ.

Οι διευθύνσεις των Περιοχών για τα ΜΔΝ αναγράφονται στον Πίνακα Περιοχών ΔΕΔΔΗΕ ΜΔΝ


Το έντυπο αίτησης για την Ηπειρωτική Χώρα και τα Διασυνδεδεμένα σε αυτή Νησιά και το έντυπο αίτησης για τα ΜΔΝ θα παρέχεται από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Στο έντυπο αναφέρονται τα έγγραφα και στοιχεία που συνυποβάλλονται με την αίτηση.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία σύνδεσης, με περιγραφή των διαδοχικών βημάτων καθώς και τεχνικές διευκρινίσεις δίδονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και ειδικότερα για τα ΜΔΝ στο Πληροφοριακό Δελτίο ΜΔΝ.

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης μηχανικού και του κυρίου του ΦΒ για τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται Έγκριση Εκτέλεσης Εργασιών Μικρής Κλίμακας από την Πολεοδομία (έγγραφο υπ' αριθ.10 της αίτησης).