28.01.2021

Στα πλαίσια εφαρμογής του Άρθρου 160 του ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245/Α/09.12.2020) και της με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/125699/4613/30.12.2020  διευκρινιστικής εγκυκλίου επί αυτού, ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τις Ενεργειακές Κοινότητες κατόχους σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ότι εκδόθηκε η  με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/7932/235/27.01.2021 2η διευκρινιστική εγκύκλιος με την οποία δίνεται παράταση στην αρχικώς τεθείσα προθεσμία των πέντε (5) εργασίμων ημερών για την αποστολή των απαιτούμενων εγγράφων.

Ο ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους στην αποστολή των ανωτέρω εγγράφων και μόνο, δεδομένης και της σύντομης χρονικής προθεσμίας που προέβλεπε η πρώτη διευκρινιστική εγκύκλιος, δημιούργησε για το συγκεκριμένο σκοπό και  δημοσιοποίησε  με την αρχική ανακοίνωση του πέντε (5) ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Η αποστολή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή η κατάθεση νέων αιτημάτων για χορήγηση προσφορών σύνδεσης συνεχίζει να γίνεται με φυσική αποστολή στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ.

Επιπροσθέτως θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους φορείς ότι για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ από Ε.Κοιν. για τους οποίους είχε εκδοθεί από το ΔΕΔΔΗΕ, πριν την δημοσίευση της πρώτης ανακοίνωσης,  επιστολή αδυναμίας σύνδεσης στο Δίκτυο και έχουν υποβάλει επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος διατήρησης σε εκκρεμότητα του αιτήματος τους καταλαμβάνονται από τις προβλέψεις του Άρθρου 160 του ν.4759/2020 και των ανωτέρω δύο (2) διευκρινιστικών εγκυκλίων δεδομένου ότι τα εν λόγω αιτήματα θεωρούνται εκκρεμή αιτήματα για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.