20.11.2020

Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους κατόχους σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ότι με το ν. 4736/2020 (ΦΕΚ Α΄200/20.10.2020), Άρθρο 20 αυτού, εισάγονται νέες προβλέψεις σχετικά με τη Δήλωση Ετοιμότητας για τη σύνδεση σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Συγκεκριμένα εφεξής θα ισχύουν τα κάτωθι:

  1. Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την ενεργοποίηση της σύνδεσης σταθμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ στον αρμόδιο Διαχειριστή (Περιοχές ΔΕΔΔΗΕ) με ότι δικαιολογητικά απαιτούνται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Με το Άρθρο 20 του ν.4736/2020 δίνεται η δυνατότητα στον  κάτοχο σταθμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του σταθμού να  υποβάλλει στον αρμόδιο Διαχειριστή μόνο ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ (με συμπλήρωση της ενότητας 1 του εντύπου Δήλωσης Ετοιμότητας/Αίτησης ενεργοποίησης σύνδεσης) συνυποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η σύνδεση του σταθμού με το Δίκτυο ή το Σύστημα, λόγω μη ολοκλήρωσης των απαιτούμενων έργων σύνδεσης είτε αυτά υλοποιούνται από τον Παραγωγό είτε από τον αρμόδιο Διαχειριστή,  οι Τιμές Αναφοράς (Τ.Α.) που ισχύουν για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, να καθορίζονται όχι με βάση την ημερομηνία θέσης του σταθμού σε λειτουργία, αλλά με βάση την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Ετοιμότητας των εργασιών εγκατάστασης του σταθμού.  O αρμόδιος Διαχειριστής, αφού προηγουμένως ελέγξει ως προς την πληρότητα και ορθότητα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβάλει ο ενδιαφερόμενος με τη ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ, εκδίδει τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Εργασιών.

  1. Σε περίπτωση που ο κάτοχος σταθμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ  επιθυμεί τη σύνδεση (θέση υπό τάση) του σταθμού με το Δίκτυο ή το Σύστημα υποβάλει προς τον αρμόδιο Διαχειριστή ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ, συμπληρώνοντας στο έντυπο της Δήλωσης Ετοιμότητας/Αίτησης Ενεργοποίησης σύνδεσης την ενότητα 1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ» και την ενότητα 2 «ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ» συνυποβάλλοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στις ενότητες 1 και 2 του εντύπου.

Ο αρμόδιος Διαχειριστής μετά την υποβολή της  ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ, από τον ενδιαφερόμενο εξετάζει εντός πέντε (5) ημερών τη δυνατότητα σύνδεσης του σταθμού με το Δίκτυο ή το Σύστημα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ανωτέρω Δήλωσης Ετοιμότητας. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η σύνδεση του σταθμού με το Δίκτυο ή το Σύστημα, εντός των ανωτέρω δεκαπέντε (15) ημερών ή εάν εντός αυτών των δεκαπέντε (15) ημερών προκύπτει αλλαγή στην Τιμή Αναφοράς, ο αρμόδιος Διαχειριστής, αφού προηγουμένως ελέγξει ως προς την πληρότητα και ορθότητα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που  πρέπει να συνυποβάλει ο ενδιαφερόμενος με τη ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ, (ενότητα 1 του εντύπου Δήλωσης Ετοιμότητας/Αίτησης Ενεργοποίησης σύνδεσης) , εκδίδει τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Εργασιών.

  1. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ, διαπιστωθούν λάθη ή ελλείψεις ως προς την πληρότητα και ορθότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών, βάσει των αναγραφόμενων στο έντυπο της Δήλωσης Ετοιμότητας/Αίτησης Ενεργοποίησης σύνδεσης, ο ΔΕΔΔΗΕ θα προβαίνει στην επιστροφή του φακέλου της Δήλωσης Ετοιμότητας/Αίτησης Ενεργοποίησης σύνδεσης με επεξηγηματική επιστολή προς τον ενδιαφερόμενο.

 

  1. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει ο ενδιαφερόμενος  να συνυποβάλλει μαζί με τη ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ (ενότητα 1 του εντύπου Δήλωσης Ετοιμότητας/Αίτησης Ενεργοποίησης σύνδεσης) προκειμένου να ισχύσουν τα ανωτέρω είναι τα κάτωθι:

 

α.  τη συναφθείσα Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης.

β.  την απαιτούμενη άδεια που προβλέπεται σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία (νόμιμα θεωρημένο αντίγραφο άδειας δόμησης για τις δομικές κατασκευές του σταθμού ή άλλο πολεοδομικό παραστατικό σύμφωνα με τη νομοθεσία).

γ.  την συναφθείσα Σύμβαση Σύνδεσης και το αποδεικτικό καταβολής του κόστους σύνδεσης του σταθμού με το Δίκτυο ή το Σύστημα με βάση τα οριζόμενα στη Σύμβαση Σύνδεσης.

δ.   δήλωση μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας με την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εγκατάστασης του έργου. Η ανωτέρω δήλωση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από σχετική έκθεση αυτοψίας στην οποία θα αναγράφονται η ημερομηνία και η ώρα της αυτοψίας, τα βασικά στοιχεία του εγκατεστημένου εξοπλισμού, ήτοι ο αριθμός και ο τύπος των μονάδων παραγωγής καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών, που ελέγχθηκαν και καταγράφηκαν και θα συνοδεύεται από φωτογραφική τεκμηρίωση, η οποία θα περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τη γενική άποψη του σταθμού και τον οικίσκο ή υποσταθμό, όπου υπάρχει.

 

  1. Ο αρμόδιος Διαχειριστής διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους των εκθέσεων αυτοψίας σε ποσοστό 20% των έργων που αφορούν οι υπό έλεγχο εκθέσεις. Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής διαπιστώσει ψευδή δήλωση περί ολοκλήρωσης των εργασιών τότε η Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Εργασιών ανακαλείται με ταυτόχρονη ενημέρωση του ΔΑΠΕΕΠ και η Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.) θα καθορίζεται με βάση την ημερομηνία θέσης του σταθμού σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) μειωμένη κατά 5%.

 

  1. Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν υποβάλει Δήλωση Ετοιμότητας για ενεργοποίησης της σύνδεσης του σταθμού τους πριν τις 20.10.2020 εφόσον επιθυμούν να ενταχθούν στις προβλέψεις του Ν. 4736/2020 (ΦΕΚ Α΄200/20.10.2020), Άρθρο 20, απαιτείται να υποβάλλουν εκ νέου στο ΔΕΔΔΗΕ, ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ με συμπληρωμένη την ενότητα 1 του εντύπου συνυποβάλλοντας  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παραγράφου43.