ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 26ης/17.10.2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: –  Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

–  Εκλογή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

–  Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου.

–  Εκπροσώπηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

 1. τη συγκρότησή του σε Σώμα, μετά την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Μετόχου της Εταιρίας της 17.10.2019,
 2.  την εκλογή του κ. Νικολάου Μπακατσέλου, ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου,
 3.  την εκλογή του κ. Αναστασίου Μάνου, ως Διευθύνοντος Συμβούλου.

Μετά τα παραπάνω, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

 1. Μπακατσέλος Νικόλαος του Αλεξάνδρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
 2. Μάνος Αναστάσιος του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος,
 3. Βερτέλλης Σωκράτης του Διονυσίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Σύμβουλος,
 4. Δημητριάδης Ιωάννης του Πέτρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Σύμβουλος,
 5. Λάππα Χριστίνα του Αθανασίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Σύμβουλος,
 6. Μασούρας Κωνσταντίνος του Θεοφάνη, εκπρόσωπος εργαζομένων, Σύμβουλος,
 7. Ονουφριάδου Αικατερίνη του Οδυσσέα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Σύμβουλος,
 8. Παδουβάς Ηλίας του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Σύμβουλος,
 9. Σαντιξής Δημήτριος του Παντελή, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Σύμβουλος.

Η θητεία των οκτώ (8) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 16.10.2022.

Η θητεία του εκπροσώπου των εργαζομένων λήγει στις 27.6.2022.

Ως προς την Εκχώρηση αρμοδιοτήτων – Εκπροσώπηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ισχύουν και επιβεβαιώνονται οι αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου αριθ.:

 1. 328/22.10.2015
 2. 327/22.10.2015
 3. 139/5.12.2013, παρ. 3
 4. 46/18.4.2013.

 

-----------------------------------------------------------------