ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 13ης/19.4.2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 517802/8.6.2018 για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτηρίων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στον Νομό Αττικής.
Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα «SARP FACILITY MANAGEMENT A.E.» ως παραδεκτής και την ανάδειξή του ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού αριθ. 517802/8.6.2018, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος ύψους 1.138.482,48 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΠΜ-Θ/1/2018 για την παροχή των υπηρεσιών: «Εργασίες σε μετρητές παροχών ηλεκτρικής ενέργειας της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης» σε 17 Περιοχές της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

1. την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. ΔΠΜ-Θ/1/2018 και την ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και τα συνημμένα σε αυτή τεύχη, ως εξής:

A/A

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-ΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ

ΠΟΣΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ €

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟ-ΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ €

1

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝ Ι.Κ.Ε. (electron)

26%

935.706,05 €

243.283,57 €

692.422,48 €

2

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝ Ι.Κ.Ε. (electron)

37%

1.044.271,67 €

386.380,52 €

657.891,15 €

3

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α. ΚΑΙ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ο.Ε (atheodorou)

21%

837.760,05 €

175.929,61 €

661.830,44 €

4

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟ-ΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε (giorgoilektrologiki)

18%

448.437,03 €

80.718,67 €

367.718,36 €

5

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝ Ι.Κ.Ε. (electron)

22%

1.258.394,79 €

276.846,85 €

981.547,94 €

6

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΔΑΣ (eladas)

16%

606.135,13 €

96.981,62 €

509.153,51 €

7

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

PROVISION SUN ENERGY ΜΕΠΕ (provisionsa)

16%

856.811,41 €

137.089,83 €

719.721,58 €

8

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Α. ΚΑΙ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ο.Ε (atheodorou)

19%

314.256,87 €

59.708,81 €

254.548,06 €

9

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝ Ι.Κ.Ε. (electron)

26%

1.003.251,92 €

260.845,50 €

742.406,42 €

10

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α. ΚΑΙ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ο.Ε (atheodorou)

31%

881.332,12 €

273.212,96 €

608.119,16 €

11

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΛΚΙΣ

ΓΕΩΡΓΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟ-ΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε (giorgoilektrologiki)

12%

540.230,09 €

64.827,61 €

475.402,48 €

12

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝ Ι.Κ.Ε. (electron)

26%

1.154.341,37 €

300.128,76 €

854.212,61 €

13

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Α. ΚΑΙ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ο.Ε (atheodorou)

23%

766.203,34 €

176.226,77 €

589.976,57 €

14

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΕΩΡΓΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟ-ΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε (giorgoilektrologiki)

18%

601.668,56 €

108.300,34 €

493.368,22 €

15

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Α. ΚΑΙ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ο.Ε (atheodorou)

27%

1.160.950,07 €

313.456,52 €

847.493,55 €

16

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΔΑΣ (eladas)

16%

817.523,58 €

130.803,77 €

686.719,81 €

17

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

MECCANICA GROUP AE (meccanica)

2%

445.092,69 €

8.901,85 €

436.190,84 €

ΣΥΝΟΛΑ

 

13.672.366,74 €

3.093.643,55 €

10.578.723,19 €

2. Η σύναψη των Συμβάσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης και εφόσον προηγηθεί έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

 

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΠΑ/ΕΠ-6848/2018 για την παροχή των υπηρεσιών: «Αποκοπές και Επαναφορές Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας λόγω χρέους-Εργασίες σε Μετρητικές Διατάξεις» στις Περιοχές Αθήνας, Φιλοθέης-Κηφισιάς, Περιστερίου και Ελευσίνας της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

1. την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. ΔΠΑ/EΠ-6848/2018 και την ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και τα συνημμένα σε αυτή τεύχη, ως εξής:

A/A

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (συνυπολογιζομένου του δικαιώματος προαίρεσης) €

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΕΛΙΚO ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ (συνυπολογιζομένου του δικαιώματος προαίρεσης) €

1

ΔΠΑ/ΕΠ- 6848.1/2018 Περιοχή Αθήνας

¨ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ¨

329.358,30

11%

292.442,58

2

ΔΠΑ/ΕΠ- 6848.2/2018 Περιοχή Φιλοθέης - Κηφισιάς

¨PROVISION SUN ENERGY ΜΕΠΕ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΜΑΛΗΣ¨

406.688,70

25%

305.347,50

3

ΔΠΑ/ΕΠ- 6848.3/2018 Περιοχή Περιστερίου

¨ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ¨

249.384,00

20%

199.429,20

4

ΔΠΑ/ΕΠ- 6848.4/2018 Περιοχή Ελευσίνας

¨ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ¨

116.645,25

22%

91.019,33

ΣΥΝΟΛΑ

1.102.076,25

19,4% (μεσοσταθ-μική έκπτωση)

888.238,61

  1. Η σύναψη των Συμβάσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.

 

-----------------------------------------------------------------