ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 6ης/21.2.2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 502802/28.9.2018 για την προμήθεια καλωδίων και αγωγών.
– Τελική κατάταξη παραδεκτών προσφορών στον πιο πάνω διαγωνισμό.
– Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε:

1. την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. 502802/28.09.2018 για την προμήθεια καλωδίων και αγωγών και την τελική κατάταξη των παραδεκτών προσφορών

2. την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων του υπόψη διαγωνισμού των ακολούθων:

2.1. του οικονομικού φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ: για την προμήθεια των ειδών καλωδίων και αγωγών με α/α Α2, Α3, Α4, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, Γ6, Γ7, Ε2, Ε3, Ε4, Ε5, ΣΤ1, ΣΤ5 και ΣΤ6, έναντι συνολικού τιμήματος 16.713.082,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), για υλικά παραδοτέα στις Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επάνω σε αυτοκίνητο του Αναδόχου.

2.2. του οικονομικού φορέα NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ: για την προμήθεια των ειδών καλωδίων και αγωγών με α/α Α1, Β3, Δ1, Δ2, ΣΤ3, Ζ2 και Ζ3 έναντι συνολικού τιμήματος 41.069.866,60 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), για υλικά παραδοτέα στις Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επάνω σε αυτοκίνητο του Αναδόχου.

Η συνολική αξία των ανωτέρω αναθέσεων ανέρχεται σε 57.782.948,60 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Έγκριση χορήγησης ειδικού επιδόματος σε κατόχους άδειας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση ειδικού επιδόματος σε κατόχους άδειας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας.

-----------------------------------------------------------------