ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 7ης/28.2.2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Θέμα: Έγκριση της Σύμβασης Παραχώρησης της Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ για τα έτη 2015 – 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη Σύμβαση Παραχώρησης της Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ για τα έτη 2015 – 2018 και εξουσιοδότησε τον Γενικό Διευθυντή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την υπογραφή της.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 501803/13.4.2018 για την προμήθεια ανεμπότιστων ξύλινων στύλων διαφόρων κατηγοριών.
– Μερική ματαίωση της προμήθειας ποσότητας του πιο πάνω διαγωνισμού.
– Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση της προμήθειας της υπόλοιπης ποσότητας του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβουλίου ενέκρινε:

1. τη μερική ματαίωση του διαγωνισμού αριθ. 501803/13.4.2018, ως προς την προμήθεια 65.916 τεμ. ανεμπότιστων ξύλινων στύλων, διότι αφ’ ενός δεν προσφέρθηκε η συνολική ζητούμενη ποσότητα και αφ’ ετέρου το οικονομικό τίμημα που προσφέρθηκε, ως προς την ποσότητα της οποίας η προμήθεια ματαιώνεται, είναι ασύμφορο

2. την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων, για τις ποσότητες του διαγωνισμού των οποίων η προμήθεια δεν ματαιώνεται (64.068 τεμ συνολικά) για την κάλυψη των αναγκών του ΔΕΔΔΗΕ, των ακόλουθων οικονομικών φορέων:
- Α.Δ.Σ. ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ «Ο ΚΟΡΜΟΣ», για ποσότητα 5.000 τεμαχίων ανεμπότιστων ξύλινων στύλων διαφόρων κατηγοριών, έναντι συνολικού τιμήματος € 570.760,00 (πλέον Φ.Π.Α.)
- Οίκος ΑΦΟΙ ΓΩΤΤΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., για ποσότητα 4.980 τεμαχίων ανεμπότιστων ξύλινων στύλων διαφόρων κατηγοριών, έναντι συνολικού τιμήματος € 598.630,00 (πλέον Φ.Π.Α.)
- Οίκος ΚΥΡΓΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, για ποσότητα 7.040 τεμαχίων ανεμπότιστων ξύλινων στύλων διαφόρων κατηγοριών, έναντι συνολικού τιμήματος € 840.880,00 (πλέον Φ.Π.Α.)
- Οίκος ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, για ποσότητα 8.000 τεμαχίων ανεμπότιστων ξύλινων στύλων διαφόρων κατηγοριών, έναντι συνολικού τιμήματος € 1.032.480,00 (πλέον Φ.Π.Α.)
- Οίκος ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, για ποσότητα 17.660 τεμαχίων ανεμπότιστων ξύλινων στύλων διαφόρων κατηγοριών, έναντι συνολικού τιμήματος € 2.026.730,00 (πλέον Φ.Π.Α.)
- Οίκος Σ. ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, για ποσότητα 9.488 τεμαχίων ανεμπότιστων ξύλινων στύλων διαφόρων κατηγοριών, έναντι συνολικού τιμήματος € 1.143.797,20 (πλέον Φ.Π.Α.)
- Οίκος ΝΤΟΥΚΑΣ Ι. – ΤΡΑΪΚΑΠΗΣ ΑΘ. Ο.Ε., για ποσότητα 11.900 τεμαχίων ανεμπότιστων ξύλινων στύλων διαφόρων κατηγοριών, έναντι συνολικού τιμήματος € 1.583.300,00 (πλέον Φ.Π.Α).

Η συνολική αξία των αναθέσεων ανέρχεται σε € 7.796.577,20 (πλέον Φ.Π.Α.).

-----------------------------------------------------------------