ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 12ης/11.4.2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Θέμα:   Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης χρήσης 2018.

 Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε  την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και περιλαμβάνει :

 

 1. τις οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν τα εξής:
 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως
 • Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων
 • Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
 • Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
 • Κατάσταση Ταμειακών Ροών

 

 1. τις σημειώσεις που συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους

 

 1. τις Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές καταστάσεις (ως προσάρτημα των     Οικονομικών Καταστάσεων) για την εν λόγω περίοδο στις οποίες περιλαμβάνονται Ισολογισμοί και Αποτελέσματα Χρήσεως για τις τρεις (3) δραστηριότητες α) Διαχείριση Δικτύου β) Διαχείριση Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων και γ) Λοιπές Δραστηριότητες

 

 1. την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 -----------------------------------------------------------------

 Θέμα:   Διαγωνισμός αριθ. 517803/23.7.2018 για την παροχή των υπηρεσιών:  «Φύλαξη κτηρίων και εγκαταστάσεων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο Νομό Αττικής».

 • Τελική κατάταξη παραδεκτών προσφορών στον πιο πάνω διαγωνισμό
 • Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσιών.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς του  οικονομικού φορέα «ΜΕGA SPRINT GUARD SERVICES A.E.» ως παραδεκτής και την ανάδειξή του ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού αριθ. 517803/ 23.7.2018, έναντι συνολικού τιμήματος € 624.000,00, πλέον Φ.Π.Α.

 

-----------------------------------------------------------------

 Θέμα:   Διαγωνισμός αριθ. 503801/26.4.2018 για την προμήθεια κιβωτίων τοποθέτησης μονοφασικών και τριφασικών «έξυπνων» μετρητών Χ.Τ.

 • Τελική κατάταξη παραδεκτών προσφορών στον πιο πάνω διαγωνισμό
 • Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε:

την τελική κατάταξη των παραδεκτών προσφορών και την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού αριθ. 503801/26.4.2018, του οικονομικού φορέα ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ, έναντι συνολικού τιμήματος € 2.652.000,00 (πλέον Φ.Π.Α.) ήτοι:

 • 400 τεμ. κιβωτίων τοποθέτησης μονοφασικών «έξυπνων» μετρητών  Χ.Τ. (είδος 1), έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 1.346.400,00 (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση του υλικού σε καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., επάνω σε αυτοκίνητο του αναδόχου   
 • 600 τεμ. κιβωτίων τοποθέτησης τριφασικών «έξυπνων» μετρητών Χ.Τ. (είδος 2), έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 1.305.600,00 (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση του υλικού σε καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., επάνω σε αυτοκίνητο του αναδόχου.   

 -----------------------------------------------------------------

 Θέμα:   Διαγωνισμός αριθ. 507801/3.7.2018 για την προμήθεια Συγκροτημάτων Κυψελωτών Πινάκων και ανταλλακτικών αυτών.

Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάδειξη ως προσωρινής αναδόχου του διαγωνισμού 507801/3.7.2018, της εταιρίας SABO ELECTRIC Α.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος € 4.086.807,00 (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση των υλικών στις Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

 -----------------------------------------------------------------

 Θέμα:   Τύποι αναπροσαρμογής – Αντικατάσταση δεικτών σε εκκρεμείς Συμβάσεις προμηθειών.     

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε για την οικονομική εκκαθάριση των εκκρεμών συμβάσεων, στις οποίες οι τιμές των δεικτών αναπροσαρμογής έπαψαν να δημοσιεύονται στις καθοριζόμενες στις συμβάσεις πηγές λήψης τους, να χρησιμοποιηθούν οι τιμές των δεικτών από τις αντίστοιχες πηγές τους.

Οι αρχικές πηγές  λήψης των δεικτών παραμένουν αμετάβλητες εφόσον οι δείκτες εξακολουθούν να δημοσιεύονται.

Σε αντίθετη περίπτωση, λαμβάνονται οι συναφέστερες, προς τις αρχικές, πηγές και δείκτες.

 -----------------------------------------------------------------

 Θέμα:   Διαγωνισμός αριθ. 508805/5.11.2018 για την προμήθεια Τριφασικών Μετασχηματιστών 150/21 kV, ισχύος 40/50 MVA και 20/25 MVA, Dyn1 και ανταλλακτικών αυτών.

Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.      

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη ματαίωση του διαγωνισμού 508805/5.11.2018 για την προμήθεια Τριφασικών Μετασχηματιστών 150/21 kV, ισχύος 40/50 MVA και 20/25 MVA, Dyn1 και ανταλλακτικών αυτών, δεδομένου ότι όλες οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν μη αποδεκτές και ο διαγωνισμός απέβη άγονος εκ του αποτελέσματος.

-----------------------------------------------------------------

 Θέμα:   Όροι και προϋποθέσεις για την εκλογή του εκπροσώπου των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καθόρισε τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την εκλογή του εκπροσώπου των εργαζομένων στο Δ.Σ. της εταιρίας.

-----------------------------------------------------------------

 Θέμα:   Έγκριση της Συμφωνίας μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για τη διεξαγωγή διαγωνιστικών διαδικασιών επιλογής αναδόχων για την κατασκευή Έργων Σύνδεσης Δικτύου και Έργων Δικτύου Διανομής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υπογραφή της «Συμφωνίας μεταξύ ΑΔΜΗΕ – ΔΕΔΔΗΕ για τη διεξαγωγή κοινών διαγωνιστικών διαδικασιών επιλογής αναδόχων κατασκευής Έργων Σύνδεσης Δικτύου και Έργων Δικτύου Διανομής».

-----------------------------------------------------------------

 Θέμα:   Σύμβαση αριθ. ΔΕΕΔ/7000000170/22.9.2016 με την εταιρία Grid Solutions Hellas ΑΕ για την παροχή των υπηρεσιών: «Ανακατασκευή έξι (6) τριφασικών μετασχηματιστών ισχύος 40/50MVA, 150/15, 75-21 kV, συνδεσμολογίας Dyn1 και προμήθεια ενός (1) πλήρους σετ υλικών/ανταλλακτικών, με επανασχεδιασμό των πηνίων ΥΤ».

Τροποποίηση – διευκρίνιση όρων της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση όρων της Σύμβασης ΔΕΕΔ/7000000170/22.09.2016 αναφορικά με:

 • την παράταση της συνολικής προθεσμίας πέρατος
 • τον τρόπο καθορισμού των τμηματικών προθεσμιών
 • την αποδοχή των ανακατασκευασμένων Μ/Σ με εφαρμογή των προβλέψεων της ΜΟΔ 7-2 και του Παραρτήματος C της Προδιαγραφής Νο SS-25/19
 • την ανακατασκευή του 7ου Μ/Σ από τον Ανάδοχο στις εγκαταστάσεις του αντί της αρχικής πρόβλεψης ανακατασκευής του από προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ με προμήθεια του απαιτούμενου σετ υλικών/ανταλλακτικών και επί τόπου επίβλεψη της όλης επισκευής από αρμόδιο τεχνικό του Αναδόχου
 • την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης για την προμήθεια ενός σετ υλικών/ανταλλακτικών
 • τον υπολογισμό της αναθεώρησης της τιμής του σετ υλικών/ανταλλακτικών βάσει του δείκτη LME Cash Seller & Settlement (τιμές ανά τόνο ηλεκτρολυτικού χαλκού).

-----------------------------------------------------------------

 Θέμα:   Διαγωνισμός αριθ. ΔΠΑ/2/2018 για την παροχή των υπηρεσιών: «Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής» & «Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ.» σε 12 διοικητικές Περιοχές της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε :

 

 1. Την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ΔΠΑ/2/2018, για την ανάδειξη Αναδόχων, στις επτά (7) από τις δώδεκα (12) Περιοχές του ΔΕΔΔΗΕ που προκηρύχθηκαν με την υπόψη Διακήρυξη και την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσιών στους τρείς (3) Προσωρινούς Αναδόχους, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΠΑ/2/2018 και τα συνημμένα σε αυτή Τεύχη. Οι Προσωρινοί Ανάδοχοι, οι αντίστοιχες εκπτώσεις στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου και τα αντίστοιχα Συμβατικά Τιμήματα είναι τα ακόλουθα:

A/A

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (συνυπολογιζομένου του δικαιώματος προαίρεσης) €

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΤΕΛΙΚO ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ (συνυπολογιζομένου του δικαιώματος προαίρεσης)  €

1

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

¨Δ. ΚΑΦΕΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ¨ (¨ΒΙΟΣ ΟΕ")

203.370,00

13%

176.931,90

2

ΔΠΠ-Η/ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

¨ΚΑΤΣΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ¨ (¨DIMKAT ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ¨)

74.208,00

3%

71.981,76

3

ΔΠΠ-Η/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

¨ΜΑΝΑΡΙΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΔΕ¨

162.457,50

4%

155.959,20

4

ΔΠΠ-Η/ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΓΟΥ

¨ΜΑΝΑΡΙΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΔΕ¨

393.384,00

17%

326.508,72

5

ΔΠΠ-Η/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΑΡΤΗΣ

¨ΜΑΝΑΡΙΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΔΕ¨

276.564,00

23%

212.954,28

6

ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΙΑΣ

¨ΜΑΝΑΡΙΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΔΕ¨

475.774,50

31%

328.284,41

7

ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΜΟΥ

¨ΜΑΝΑΡΙΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΔΕ¨

295.995,00

2%

290.075,10

ΣΥΝΟΛΑ

1.881.753,00

17%(μεσοστα-θμική έκπτωση)

1.562.695,37

  2. Η σύναψη των Συμβάσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης και εφόσον προηγηθεί έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.-----------------------------------------------------------------