ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 30ης/19.12.2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Θέμα:   Διαγωνισμός αριθ. 513901/3.4.2019 για την εκποίηση Μετασχηματιστών Ισχύος παντός τύπου.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού, τελική κατάταξη παραδεκτών προσφορών και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση της υπόψη εκποίησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού αριθ. 513901/3.4.2019, για την εκποίηση Μετασχηματιστών Ισχύος παντός τύπου και την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων των ακόλουθων οικονομικών φορέων, ανά είδος:

  • για το είδος 1 (2.500.000 kgr Μετασχηματιστών Ισχύος Cu και 40.000 kgr Μετασχηματιστών Ισχύος Al, που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στην Περιφερειακή Αποθήκη Ρίου), τον οικονομικό φορέα «ΚΥΚΛΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος € 2.095.096,00
  • για το είδος 2 (615.000 kgr Μετασχηματιστών Ισχύος Cu και 35.000 kgr Μετασχηματιστών Ισχύος Al, που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στην Περιφερειακή Αποθήκη Βόλου), του οικονομικού φορέα «ΒΙΟΚΑΛΩΔΙΑ Ε.Π.Ε», έναντι συνολικού τιμήματος € 677.526,00
  • για το είδος 3 (570.000 kgr Μετασχηματιστών Ισχύος Cu και 21.000 kgr Μετασχηματιστών Ισχύος Al, που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στην Περιφερειακή Αποθήκη Χαλκίδας), του οικονομικού φορέα «ΒΙΟΚΑΛΩΔΙΑ Ε.Π.Ε», έναντι συνολικού τιμήματος € 622.716,60
  • για το είδος 4 (2.397.000 kgr Μετασχηματιστών Ισχύος Cu και 100.000 kgr Μετασχηματιστών Ισχύος Al, που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στην Περιφερειακή Αποθήκη Θεσσαλονίκης), του οικονομικού φορέα «ΚΥΚΛΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος € 2.032.044,00.

Η συνολική αξία των ανωτέρω αναθέσεων ανέρχεται σε € 5.427.382,60.

 -----------------------------------------------------------------

Θέμα:   Διαγωνισμός αριθ. 502804/1.3.2019 για την προμήθεια πλαστικών σφραγίδων και σύρματος σφράγισης.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. 502804/1.3.2019 για την προμήθεια πλαστικών σφραγίδων και σύρματος σφράγισης και την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του υπόψη διαγωνισμού του οικονομικού φορέα ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ, έναντι συνολικού τιμήματος € 1.001.664,00 (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση των υλικών στην Περιφερειακή Αποθήκη 1001 ΔΠΑ (Κηφισού) του ΔΕΔΔΗΕ επάνω σε αυτοκίνητο του αναδόχου.

 -----------------------------------------------------------------

Θέμα:   Διαγωνισμός αριθ. 501805/23.11.2018 για την προμήθεια ανεμπότιστων ξύλινων βραχιόνων.

–    Ματαίωση ποσότητας του είδους 1 του πιο πάνω διαγωνισμού.

–    Επικύρωση αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού, τελική κατάταξη παραδεκτών προσφορών και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση της προμήθειας των ειδών 2 και 3 ως και της υπόλοιπης ποσότητας του είδους 1 αυτού.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ενέκρινε:

  1. τη μερική ματαίωση του διαγωνισμού αριθ. 501805/23.11.2018 ως προς την προμήθεια 14.800 τεμ. ανεμπότιστων ξύλινων βραχιόνων του είδους 1 (βραχίονες διαστάσεων 2500x120x100mm), λόγω μη υποβολής προσφοράς για την ποσότητα αυτή
  2. την τελική κατάταξη των παραδεκτών οικονομικών προσφορών του υπόψη διαγωνισμού για τις ακόλουθες, ανά είδος βραχίονα, ποσότητες:

- Είδος 1 :   50.000 τεμ. ανεμπότιστων ξύλινων βραχιόνων διαστάσεων 2500x100x120mm

- Είδος 2 :   16.800 τεμ. ανεμπότιστων ξύλινων βραχιόνων διαστάσεων 2500x126x176mm

- Είδος 3 :   432 τεμ. ανεμπότιστων ξύλινων βραχιόνων διαστάσεων 3500x126x176mm

  1. την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων, για τις προς ανάθεση ποσότητες, των ακόλουθων οικονομικών φορέων:

-    o οικονομικός φορέας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος για ποσότητα 8.000 τεμαχίων ανεμπότιστων ξύλινων βραχιόνων του είδους 1, 8.000 τεμαχίων ανεμπότιστων ξύλινων βραχιόνων του είδους 2 και 432 τεμαχίων ανεμπότιστων ξύλινων βραχιόνων του είδους 3, έναντι συνολικού τιμήματος €  267.091,52 (πλέον Φ.Π.Α.)

-    o οικονομικός φορέας Σ. ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος για ποσότητα 20.000 τεμαχίων ανεμπότιστων ξύλινων βραχιόνων του είδους 1 και 3.000 τεμαχίων ανεμπότιστων ξύλινων βραχιόνων του είδους 2, έναντι συνολικού τιμήματος € 277.500,00 (πλέον Φ.Π.Α.)

-    o οικονομικός φορέας ΧΛΙΑΠΑΣ Α.Ε, αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος για ποσότητα 11.300 τεμαχίων ανεμπότιστων ξύλινων βραχιόνων του είδους 1 και 3.000 τεμαχίων ανεμπότιστων ξύλινων βραχιόνων του είδους 2, έναντι συνολικού τιμήματος € 184.880,00 (πλέον Φ.Π.Α.)

-    o οικονομικός φορέας ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος για ποσότητα 10.700 τεμαχίων ανεμπότιστων ξύλινων βραχιόνων του είδους 1 και 2.800 τεμαχίων ανεμπότιστων ξύλινων βραχιόνων του είδους 2, έναντι συνολικού τιμήματος € 175.136,00 (πλέον Φ.Π.Α.).

Η συνολική αξία των προς ανάθεση ποσοτήτων, ανέρχεται σε € 904.607,52    (πλέον Φ.Π.Α.).

 -----------------------------------------------------------------

Θέμα:   Διαγωνισμός αριθ. 515801/25.9.2018 για την προμήθεια καλαθοφόρων οχημάτων γραμμών Διανομής 4x2.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε:

  1. την επικύρωση των αποτελεσμάτων και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού αριθ.  515801/25.9.2018 για την προμήθεια πετρελαιοκίνητων καλαθοφόρων οχημάτων γραμμών Διανομής 4x2, με επαύξηση της διακηρυχθείσας ποσότητας κατά ένα όχημα (τέσσερα συνολικά), έναντι συνολικού τιμήματος € 892.000,00, πλέον Φ.Π.Α.
  2. την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Επιχειρησιακών Λειτουργιών, ως αποφαινόμενου οργάνου για την έκδοση απόφασης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, είτε κατακύρωσης, είτε ματαίωσης της διαδικασίας.

 -----------------------------------------------------------------

Θέμα:   Πλαίσιο των χορηγούμενων οικονομικών διευκολύνσεων στο προσωπικό της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Συμπλήρωση της απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 600/23.3.2017.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ταυτόχρονη χορήγηση περισσοτέρων του ενός δανείου για δαπάνες φοίτησης τέκνων, για τους μισθωτούς που σπουδάζουν ταυτόχρονα περισσότερα του ενός παιδιά τους σε άλλη πόλη, το καθένα, από αυτή που διαμένει ο μισθωτός.

 

-----------------------------------------------------------------