ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 1ης/11.1.2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Θέμα: Έγκριση ασφάλισης του ανθρώπινου δυναμικού της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σε Ομαδικό Πρόγραμμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. 52118037/17.10.2018 για την ομαδική ασφάλιση του ανθρώπινου δυναμικού της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και την ανάδειξη της ασφαλιστικής εταιρίας Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. ως προσωρινού αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ΔΕΗ/52118037 και της προσφοράς της, σε εφαρμογή σχετικού όρου της από 30.7.2018 Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Προσωπικού ΔΕΔΔΗΕ.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5085042/10.4.2017 με τον Οίκο CERB EAD για την επισκευή τριακοσίων (300) τεμ. Μετασχηματιστών Διανομής 20-15/0.4 kV και 20/0.4 kV, ισχύος από 50 kVA έως 1000 kVA τύπου AEG-ALSTOM-AREVA.
Τροποποίηση των ειδικών όρων της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε:
• την τροποποίηση των Ειδικών Όρων της Σύμβασης 5085042/10.04.2017 με αντικατάσταση του προβλεπόμενου στην αρχική Σύμβαση τόπου παράδοσης, παραλαβής και επιθεώρησης των Μ/Σ στην Ελλάδα από το εργοστάσιο του αναδόχου στη Σόφια Βουλγαρίας και με επιβάρυνση του αναδόχου με όλες τις σχετικές δαπάνες μεταφοράς και επιθεώρησης των Μ/Σ χωρίς καμία απολύτως και για οποιονδήποτε λόγο επιβάρυνση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Αναλυτικά, όλες οι επερχόμενες τροποποιήσεις περιλαμβάνονται στο σχετικό Παράρτημα Τροποποιήσεων.
• την υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης Νο 1 από το όργανο, το οποίο υπέγραψε την αρχική Σύμβαση.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 512708/29.11.2017 για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε:
• την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού αριθ. 512708/29.11.2017 για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ, της Ένωσης Εταιριών «ΟΤΕ Α.Ε. – SPACE HELLAS», έναντι συνολικού τιμήματος 14.898.353,48 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)

Η υπογραφή της Σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης 512708 και της υποβληθείσας προσφοράς της Ένωσης Εταιριών «ΟΤΕ Α.Ε. – SPACE HELLAS».
• την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου ως αποφαινόμενου οργάνου για την έκδοση απόφασης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, είτε κατακύρωσης, είτε ματαίωσης της διαδικασίας.
• την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου για την υπογραφή της Σύμβασης που θα συνομολογηθεί.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 515804/15.10.2018 για τη μακροχρόνια μίσθωση φορτηγών διευρυμένης καμπίνας 4x4 καθώς και οχημάτων μικτής χρήσης 4x2.
Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της υπόψη μίσθωσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΕΘΝΙΚΗ LEASING A.E.», ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού 515804/15.10.2018, για τη μίσθωση οχημάτων χρονικής διάρκειας εξήντα (60) μηνών, έναντι συνολικού τιμήματος 5.778.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., που αναλύεται ως ακολούθως:

  • εκατό (100) φορτηγών τύπου NISSAN NAVARA 2.3D 160Hp KING CAB 4X4 ACENTA DIESEL (D23), διάρκειας εξήντα (60) μηνών, έναντι συνολικού τιμήματος 3.888.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.,
  • εκατό (100) οχημάτων μικτής χρήσης τύπου FIAT DOBLO SWB, διάρκειας εξήντα (60) μηνών, έναντι συνολικού τιμήματος 1.890.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, την προσφορά της εταιρίας και την μετέπειτα αλληλογραφία και σύμφωνα με τον σχετικό Πίνακα Ανάθεσης.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΠΑ/ΕΠ-6821/2017 για την παροχή υπηρεσιών λήψης ενδείξεων μετρητών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, μηνιαίας, τετραμηνιαίας & εξαμηνιαίας καταμέτρησης των επτά διοικητικών Περιοχών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι προσωρινοί ανάδοχοι του διαγωνισμού για την καταμέτρηση των επτά (7) Περιοχών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής είναι οι εταιρίες:
1. Περιοχή Αθήνας: «ΠΟΡΤΟ ΣΚΙΩΝΗ Α.Ε»
2. Περιοχή Πειραιά: «ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΨΗΦΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»
3. Περιοχή Καλλιθέας: «MARF ENGINEERING – CONSULTING ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΡΑΦΑΣ & ΣΙΑ»
4. Περιοχή Φιλοθέης – Κηφισιάς: «ΓΚΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
5. Περιοχή Περιστερίου: «ΜΗΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»
6. Περιοχή Μεσογείων: «ΓΚΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
7. Περιοχή Ελευσίνας: «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.»

-----------------------------------------------------------------