ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 3ης/29.1.2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 3ης/29.1.2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 501712/4.4.2018 για την προμήθεια συνθετικών μονωτήρων ανάρτησης και στήριξης.
Υποβολή προς έγκριση της αξιολόγησης του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αξιολόγηση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» των προσφορών του διαγωνισμού αριθ. 501712/4.4.2018 για την προμήθεια συνθετικών μονωτήρων ανάρτησης και στήριξης, ως ακολούθως:

 Αποδεκτές ως παραδεκτές (τυπικά και τεχνικά) οι προσφορές των οικονομικών φορέων:
• ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ [και για τα δύο (2) είδη]
• ΑΦΟΙ ΤΣΑΜΠΑ ΑΒΕΕ [και για τα δύο (2) είδη]
• ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Μ. ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ – ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ [και για τα δύο (2) είδη]
• KEMCO LTD (για το είδος 2)
• TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GmbH (για το είδος 2)

 Απορριπτέες ως τεχνικά απαράδεκτες οι προσφορές των οικονομικών φορέων:
• KEMCO LTD (για το είδος 1)
• TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GmbH (για το είδος 1)
• ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Εταιρειών MICRODATA AE – GLOBAL CUSTOMS BROKERS EE – MICRODATA M IKE [και για τα δύο (2) είδη]
• LINK AE [και για τα δύο (2) είδη].

-----------------------------------------------------------------