ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 19ης/5.7.2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Θέμα: - Εκλογή Εκπροσώπου των Εργαζομένων ως Μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
- Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
- Εκπροσώπηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Το Διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε :
τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, μετά την εκλογή, σύμφωνα με τις αρχαιρεσίες που διενεργήθηκαν στις 15 Μαΐου 2019, του κ. Μασούρα Κωνσταντίνου, ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., Εκπροσώπου των Εργαζομένων.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
1. Χατζηαργυρίου Νικόλαος του Δημητρίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Οκταποδάς Στέφανος του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
3. Μισδανίτης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Αγγελόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Δημητρίου Βασίλειος του Νικολάου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Μασούρας Κωνσταντίνος του Θεοφάνη, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος Εργαζομένων
7. Σπανού Λαμπρινή του Σωτηρίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Τσέκερης Δημήτριος του Αθανασίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ως προς την Εκχώρηση αρμοδιοτήτων - Εκπροσώπηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ισχύουν και επιβεβαιώνονται οι αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου αριθ.:
1. 328/22.10.2015
2. 327/22.10.2015
3. 139/5.12.2013, παρ. 3
4. 46/18.4.2013
5. 2204/26.11.2018

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 507803/15.10.2018 για την προμήθεια Ενδεικτικών Διελεύσεως Σφάλματος (ΕΔΣ) υπογείων δικτύων ΜΤ και μονάδων επικοινωνίας για σύνδεση με τα ΕΔΣ.
Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη ματαίωση του διαγωνισμού αριθ. 507803/15.10.2018 για την προμήθεια Ενδεικτικών Διελεύσεως Σφάλματος (ΕΔΣ) υπογείων δικτύων ΜΤ και μονάδων επικοινωνίας για σύνδεση με τα ΕΔΣ, δεδομένου ότι όλες οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν μη αποδεκτές και ο διαγωνισμός απέβη άγονος εκ του αποτελέσματος.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 507805/16.1.2019 για την προμήθεια διακοπτών 170kV, SF6 υπαίθριου τύπου και ανταλλακτικών αυτών.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανάδειξε ως προσωρινό ανάδοχο του διαγωνισμού αριθ. 507805/16.1.2019 για την προμήθεια Διακοπτών 170kV, SF6 υπαίθριου τύπου και ανταλλακτικών αυτών, τον οικονομικό φορέα «GRID SOLUTIONS HELLAS A.E.», έναντι συνολικού τιμήματος € 460.426,00 (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση των υλικών στην Περιφερειακή Αποθήκη της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΔΠΑ/Καλιστήρη, στον Ασπρόπυργο.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 514808/21.12.2018 για την επέκταση, συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και υποστήριξη λειτουργίας του Κέντρου Τηλεμέτρησης Μέσης Τάσης.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τελική κατάταξη των παραδεκτών προσφορών και την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού αριθ. 514808/21.12.2018, του οικονομικού φορέα ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, έναντι συνολικού τιμήματος € 681.200,00 (πλέον Φ.Π.Α.), για την επέκταση, συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και υποστήριξη λειτουργίας του Κέντρου Τηλεμέτρησης Μέσης Τάσης.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 517817/20.12.2018 για την παροχή των υπηρεσιών: «Παροχή συνδέσεων και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ».
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τελική κατάταξη των παραδεκτών προσφορών του διαγωνισμού αριθ. 517817/20.12.2018 και την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα «COSMOTE–Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.», για την παροχή των υπηρεσιών: «Παροχή συνδέσεων και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ», έναντι συνολικού τιμήματος € 939.152,96, πλέον Φ.Π.Α.

-----------------------------------------------------------------

 


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 501813/1.4.2019 για την προμήθεια εμποτισμένων ξύλινων στύλων διαφόρων κατηγοριών.
– Μερική ματαίωση της προμήθειας ποσότητας ειδών του πιο πάνω διαγωνισμού.
– Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της προμήθειας της υπόλοιπης ποσότητας των ειδών αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μερική ματαίωση του διαγωνισμού αριθ. 501813/1.4.2019 ως προς την προμήθεια 43.000 τεμ. εμποτισμένων ξύλινων στύλων, λόγω μη υποβολής αποδεκτής προσφοράς για την ποσότητα αυτή.
Επίσης ενέκρινε την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου, για την υπόλοιπη ποσότητα των 7.000 τεμ. εμποτισμένων ξύλινων στύλων διαφόρων κατηγοριών, του υπόψη διαγωνισμού, του οικονομικού φορέα ΚΥΡ. ΕΜΠΟΡΙΑΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με δ.τ. «BIONRGWOOD», έναντι συνολικού τιμήματος € 2.115.500,00 (πλέον Φ.Π.Α).

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 517904/4.4.2019 για την παροχή των υπηρεσιών: «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης χρηστών ΕΔΔΗΕ και αναγγελίας βλαβών μέσω πενταψήφιου αριθμού του ΔΕΔΔΗΕ».
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα «Cosmote e-value Α.Ε.», ως παραδεκτής και την ανάδειξή του ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού αριθ. 517904/4.4.2019 για την παροχή των υπηρεσιών: «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης χρηστών ΕΔΔΗΕ και αναγγελίας βλαβών μέσω πενταψήφιου αριθμού του ΔΕΔΔΗΕ», έναντι συνολικού τιμήματος € 6.780.240,00, πλέον Φ.Π.Α.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΠΑ/EΠ-6853/2018 για την παροχή των υπηρεσιών: «Υπηρεσίες Μεταφορών για τις Μονάδες της ΔΠΑ».
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

1. την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. ΔΠΑ/EΠ-6853/2018 για την παροχή των υπηρεσιών: «Υπηρεσίες Μεταφορών για τις Μονάδες της ΔΠΑ», σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και τα συνημμένα σε αυτή τεύχη.

2. Οι προσωρινοί ανάδοχοι, η συνολική προεκτιμώμενη αξία (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης), η προσφερόμενη έκπτωση επί των τιμών μονάδας του Τιμολογίου και το προκύπτον τελικό συμβατικό τίμημα (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης), είναι τα ακόλουθα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΠΑ/ΕΠ-6853/2018

Α/Α

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (συνυπολογιζομένου του δικαιώματος προαίρεσης) €

ΕΚΠΤΩΣΗ  %

ΤΕΛΙΚO ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ (συνυπολογιζομένου του δικαιώματος προαίρεσης) €

1

Περιοχή Αθήνας        ΔΠΑ/ΕΠ-6853.1/2018

ΚΟΤΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

67.500,00

3%

65.475,00

2

Περιοχή Πειραιά        ΔΠΑ/ΕΠ-6853.3/2018

ΤΣΟΡΒΑΔΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

67.500,00

4%

64.800,00

3

Περιοχή Πειραιά        ΔΠΑ/ΕΠ-6853.4/2018

ΜΟΥΖΑΚΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

67.500,00

4%

64.800,00

4

Περιοχή Πειραιά        ΔΠΑ/ΕΠ-6853.5/2018

ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

67.500,00

4%

64.800,00

5

Περιοχή Καλλιθέας    ΔΠΑ/ΕΠ-6853.6/2018

ΚΟΛΟΒΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

67.500,00

16%

56.700,00

6

Περιοχή Φιλοθέης-Κηφισιάς  ΔΠΑ/ΕΠ-6853.8/2018

ΜΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ            

67.500,00

6%

63.450,00

7

Περιοχή Φιλοθέης-Κηφισιάς ΔΠΑ/ΕΠ-6853.9/2018

ΜΠΕΛΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

67.500,00

1%

66.825,00

8

Περιοχή Φιλοθέης-Κηφισιάς                   ΔΠΑ/ΕΠ-6853.10/2018

ΚΟΥΜΠΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

67.500,00

8%

62.100,00

9

Περιοχή Φιλοθέης-Κηφισιάς                   ΔΠΑ/ΕΠ-6853.11/2018

ΜΠΕΛΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

67.500,00

1%

66.825,00

10

Περιοχή Περιστερίου  ΔΠΑ/ΕΠ-6853.12/2018

ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

67.500,00

4%

64.800,00

11

Περιοχή Περιστερίου     ΔΠΑ/ΕΠ-6853.14/2018

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡIOΣ

67.500,00

4%

64.800,00

12

Περιοχή Περιστερίου     ΔΠΑ/ΕΠ-6853.15/2018

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

67.500,00

4%

64.800,00

13

Περιοχή Μεσογείων      ΔΠΑ/ΕΠ-6853.17/2018

ΚΩΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

67.500,00

0%

67.500,00

14

Περιοχή Μεσογείων     ΔΠΑ/ΕΠ-6853.18/2018

ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

67.500,00

0%

67.500,00

15

Περιοχή Ελευσίνας       ΔΠΑ/ΕΠ-6853.20/2018

ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

67.500,00

10%

60.750,00

16

Περιοχή Ελευσίνας       ΔΠΑ/ΕΠ-6853.21/2018

ΜΠΡΟΤΖΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

67.500,00

12%

59.400,00

17

Τομέας Κατασκευών & Συντηρήσεων Δικτύου (Τ.Κ.Σ.Δ.)                     ΔΠΑ/ΕΠ-6853.22/2018

ΒΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

118.800,00

5%

112.860,00

ΣΥΝΟΛΑ ΔΠΑ

 

1.198.800,00

5%

1.138.185,00

 3. Η σύναψη των Συμβάσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.

-----------------------------------------------------------------