ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ  28ης/21.11.2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα:   Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01.2019 – 30.09.2019, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε  τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την περίοδο 01.01.2019 έως 30.9.2019, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και περιλαμβάνουν:

 1. τις Οικονομικές Καταστάσεις που αποτελούνται από τα εξής:
 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων
 • Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
 • Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
 • Κατάσταση Ταμειακών Ροών
 • Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
 1. τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

-----------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 517808/25.10.2018 για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας για τις ανάγκες τηλεμέτρησης «έξυπνων» ηλεκτρονικών μετρητών Χ.Τ. με κάρτες SIM κινητής τηλεφωνίας.

– Τελική κατάταξη παραδεκτών προσφορών στον πιο πάνω διαγωνισμό.

– Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε:

 1. την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. 517808/ 25.10.2018 για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας για τις ανάγκες τηλεμέτρησης «έξυπνων» ηλεκτρονικών μετρητών Χ.Τ. με κάρτες SIM κινητής τηλεφωνίας και την τελική κατάταξη των παραδεκτών προσφορών
 1. την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων του υπόψη διαγωνισμού των ακολούθων:

2.1 του Οικονομικού Φορέα «VODAFONE – ΠANAΦON Α.Ε.Ε.Τ.», για την 5ετή σύμβαση παροχής υπηρεσιών για 168.000 συνδέσεις, έναντι συνολικού τιμήματος € 965.952,00, πλέον Φ.Π.Α.

2.2 του Οικονομικού Φορέα «COSMOTE – KINHTEΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», για την 5ετή σύμβαση παροχής υπηρεσιών για 8.500 συνδέσεις, έναντι συνολικού τιμήματος € 760.800,00, πλέον Φ.Π.Α.

Η συνολική αξία των ανωτέρω αναθέσεων ανέρχεται σε € 1.726.752,00 (πλέον Φ.Π.Α.).

-----------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 507802/25.7.2018 για την προμήθεια Συνεπτυγμένων Υπαίθριων Υ/Σ Διανομής τηκτών ασφαλειών και μονάδων Μ.Τ.

–   Τελική κατάταξη παραδεκτών προσφορών στον πιο πάνω διαγωνισμό.

– Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τελική κατάταξη των παραδεκτών προσφορών και την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού αριθ. 507802/25.7.2018 για την προμήθεια Συνεπτυγμένων Υπαίθριων Υ/Σ Διανομής τηκτών ασφαλειών και μονάδων Μ.Τ., της εταιρίας ΑΒΒ Α.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος € 1.214.716,80 (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση των υλικών στις Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επί αυτοκινήτου του αναδόχου.

-----------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΠΑ/1/2018 για την παροχή των υπηρεσιών: «Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής» & «Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ.» στις 58 διοικητικές Περιοχές της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σε όλη την Ελλάδα.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσιών, για την Περιοχή Μεσογείων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής, κατά τροποποίηση της απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 738/21.3.2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

 1. την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών του διαγωνισμού αριθ. ΔΠΑ/1/2018 «Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής» & «Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ.», για την Περιοχή Μεσογείων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής, στον δεύτερο κατά σειρά μειοδοσίας Οικονομικό Φορέα «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ», με ποσοστό ενιαίας έκπτωσης 4%  και τελικό συμβατικό τίμημα μετά την έκπτωση (συνυπολογιζομένου του δικαιώματος προαίρεσης): € 937.666,0.
 1. την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής του Οικονομικού Φορέα «ΕΒΙΝΤΑ ΑΕ», ποσού € 19.535,00, υπέρ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
 1. τη μερική ανάκληση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθ. 738/21.3.2019, όσον αφορά μόνο στο τμήμα του διαγωνισμού «ΔΠΑ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ» και στην αρχική ανάθεση στον προσωρινό ανάδοχο «ΕΒΙΝΤΑ ΑΕ».

-----------------------------------------------------------------

Θέμα: Οργάνωση εκδηλώσεων της Εταιρίας με την ευκαιρία των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς 2019-2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την οργάνωση εκδηλώσεων της Εταιρίας με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2019 – 2020.

-----------------------------------------------------------------