ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ  23ης/17.9.2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα:   - Παραιτήσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

- Νέα σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου.

- Εκπροσώπηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τις από 28.8.2019, παραιτήσεις των μελών του κ.κ. Δημητρίου Βασίλειου και Τσέκερη Δημήτριου, αποφάσισε ότι η νέα σύνθεσή του έχει ως εξής, με την ιδιότητα εκάστου μέλους του παρατιθέμενη αντιστοίχως:

 1. Χατζηαργυρίου Νικόλαος του Δημητρίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 2. Οκταποδάς Στέφανος του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 3. Μισδανίτης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 4. Αγγελόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
 5. Μασούρας Κωνσταντίνος του Θεοφάνη, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος Εργαζομένων
 6. Σπανού Λαμπρινή του Σωτηρίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία των πέντε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 16.8.2021.

Η θητεία του εκπροσώπου των εργαζομένων λήγει στις 27.6.2022.

Ως προς την Εκχώρηση αρμοδιοτήτων – Εκπροσώπηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ισχύουν και επιβεβαιώνονται οι αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου αριθ.:

 1. 2204/26.11.2018
 2. 328/22.10.2015
 3. 327/22.10.2015
 4. 139/5.12.2013, παρ. 3
 5. 46/18.4.2013.

-----------------------------------------------------------------

Θέμα: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01.2019 – 30.06.2019, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την περίοδο 01.01.2019 έως 30.06.2019, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και περιλαμβάνουν:

 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων
 • Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
 • Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
 • Κατάσταση Ταμειακών Ροών
 • Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.

-----------------------------------------------------------------