ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 16ης/7.6.2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα:   Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση της  Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, στις 21 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00’, στην έδρα της Εταιρίας στην Αθήνα, (Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43) και την πρόσκληση του μοναδικού μετόχου, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

-----------------------------------------------------------------

Θέμα:   Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01.2019 – 31.03.2019, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε  τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την περίοδο 01.01.2019 έως 31.03.2019, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και περιλαμβάνουν:

  1. τις Οικονομικές Καταστάσεις που αποτελούνται από τα εξής:
  • Κατάσταση Αποτελεσμάτων
  • Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
  • Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
  • Κατάσταση Ταμειακών Ροών
  • Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
  1. τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

-----------------------------------------------------------------

Θέμα:   Έγκριση κατασκηνωτικού προγράμματος έτους 2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

  1. την έγκριση υλοποίησης του κατασκηνωτικού προγράμματος στο εξής από την ίδια την Εταιρία με τις ίδιες διαδικασίες που ακολουθούνται μέχρι σήμερα και για όσο διάστημα ο αρμόδιος ασφαλιστικός φορέας αδυνατεί να αναλαμβάνει την υλοποίησή του,
  2. την έγκριση της κάλυψης από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. της δαπάνης φιλοξενίας των δικαιούχων παιδιών των μισθωτών της Εταιρίας σε κατασκηνώσεις, έως του ύψους του ημερήσιου τροφείου, το οποίο θα καθορίζεται κάθε έτος με κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών, για τις ημέρες που αντιστοιχούν σε μία (1) κατασκηνωτική περίοδο, με την προσκόμιση σχετικού παραστατικού και βεβαίωσης από την κατασκήνωση, του αριθμού των ημερών φιλοξενίας του παιδιού.

-----------------------------------------------------------------