Περίοδος υλοποίησης: 01/02/2014 – 31/01/2017

Συντονιστής έργου: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) Διόφαντος , Ελλάδα
 
Ιστοσελίδα έργου: http://www.ict-vimsen.eu/  

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ στα πλαίσια του FP7/2007-2013

Συμμετέχοντες
ΙΤΥΕ (Ελλάδα)
KEMA DNV GL (Ολλανδία)
ΔΕΔΔΗΕ(Ελλάδα)
COSMOTE (Ελλάδα)
WATTICS (Ιρλανδία)
INTELEN (Κύπρος)
SEDINI (Ιταλία)
TELINT (Ηνωμένο Βασίλειο)

Οι επιδοτούμενες πολιτικές τιμολόγησης με σταθερή τιμή αποζημίωσης (feed-in tariffs) που έχουν υιοθετηθεί πρόσφατα για την επιτάχυνση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δε μπορεί να παραμείνουν σαν ένα διατηρήσιμο επιχειρηματικό μοντέλο για το μέλλον του έξυπνου δικτύου ενέργειας. Και αυτό κυρίως γιατί τέτοιες πολιτικές αυξάνουν το κόστος ενέργειας, ειδικά όταν η ποσότητα της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές δεν είναι αμελητέα σε σχέση με αυτή που παράγεται από παραδοσιακές πηγές, όπως αναμένεται να συμβαίνει στο κοντινό μέλλον. Επιπρόσθετα, η τρέχουσα κεντρική αγορά ενέργειας εμποδίζει τη συμμετοχή σε μικρούς και πολύ μικρούς παραγωγούς ενέργειας που συνήθως παράγουν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (π.χ. φωτοβολταϊκές μονάδες ή ανεμογεννήτριες). Το VIMSEN αντιμετωπίζει τις παραπάνω δυσκολίες με τη μετατροπή του τρέχοντος πλαισίου κεντρικής αγοράς ενέργειας σε ένα κατανεμημένο πλαίσιο, εισάγοντας την έννοια του εικονικού μικροδικτύου. Τα εικονικά μικροδίκτυα (VMG – Virtual micro-grids) είναι κοινοπραξίες κατανεμημένων μονάδων παραγωγής ενέργειας και/ή μικροδίκτυα που έχουν συμφωνήσει να λειτουργούν σε κάποια κοινή βάση.

Τα εικονικά μικροδίκτυα VMG παρέχουν ευελιξία σε μικρούς και πολύ μικρούς παραγωγούς ενέργειας δεδομένου ότι μπορούν να αναδιανείμουν ενεργειακούς πόρους μεταξύ τους ώστε να εξισώσουν την παραγωγή με τη διανομή και να συμμετέχουν άμεσα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της αντίστοιχης κοινοπραξίας η οποία δραστηριοποιείται αντίστοιχα με μία μεγάλη μονάδα παραγωγής ενέργειας.
 
Το VIMSEN ερευνά:

• Έξυπνες τεχνικές μέτρησης δεδομένων κατάλληλες για το κατανεμημένο δίκτυο των VMG

• Τεχνολογίες πληροφορίας και λήψης αποφάσεων για τη δυναμική διαμόρφωση VMG ώστε να βελτιστοποιείται το όφελος των συμμετεχόντων και του μακροδικτύου

• Αξιόπιστες υποδομές επικοινωνιών που επιτρέπουν παροχή ποιότητας υπηρεσίας (QoS - Quality of Service) για ανταλλαγή δεδομένων στο δίκτυο VMG, και

• Ενεργό διαχείριση ενέργειας και εργαλεία ελέγχου για τη λειτουργία των εικονικών μικροδικτύων σαν μία κοινή εικονική μονάδα παραγωγής ενέργειας