Διασυνοριακή διαχείριση των μεταβλητών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των μονάδων αποθήκευσης καθιστώντας δυνατή τη διακρατική χονδρεμπορική αγορά

Περίοδος υλοποίησης: 01/11/2017 – 31/10/2021

Συντονιστής έργου: ETRA INVESTIGACION Y DEASARROLLO SA (Ισπανία)

Ιστοσελίδα έργου: http://crossbowproject.eu/   

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων 2020» υπό τη συμφωνία επιχορήγησης No 773430.

Συμμετέχοντες

ETRA INVESTIGACION Y DESARROLLO SA (Ισπανία) – Συντονιστής Έργου
CENTRUL ROMAN AL ENERGIEI - CRE (Ρουμανία)
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT ALENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA SA (Ρουμανία)
INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS (Ελλάδα)
INDEPENDENT POWER TRANSMISSION OPERATOR SA (Ελλάδα)
ΔΕΔΔΗΕ AE (Ελλάδα)
PUBLIC POWER CORPORATION S.A. (Ελλάδα)
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A (Ισπανία)
VARTA STORAGE GMBH (Γερμανία)
ELEKTROENERGIEN SISTEMEN OPERATOR EAD (Βουλγαρία)
JOINT STOCK COMPANY ELEKTROMREZA SRBIJE BELGRADE (Σερβία)
CENTAR ZA KOORDINACIJU SIGURNOSTI SCC DOO BEOGRAD-VOZDOVAC (Σερβία)
NEZAVISNI OPERATOR SISTEMA U BOSNII HERZEGOVINI (Βοσνία-Ερζεβοβίνη)
THE UNIVERSITY OF MANCHESTER (Ηνωμένο Βασίλειο)
HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA DOO (Κροατία)
KONCAR - INZENJERING ZA ENERGETIKUI TRANSPORT DD (Coatia)
SVEUCILISTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RACUNARSTVA (Κροατία)
UNIVERZA V LJUBLJANI (Σλοβενία)
ELPROS ELEKTRONSKI IN PROGRAMSKI SISTEMI DOO (Σλοβενία)
CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA (Μαυροβούνιο)
OPERATOR NA ELEKTROPRENOSNIOT SISTEM NA MAKEDONIJA AKCIONERSKO DRUSHTVO ZA PRENOS NA ELEKTRICHNA ENERGIJAI UPRAVUVANJE SO ELEKTROENERGETSKI (FYROM)
Ss. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE (FYROM)
STATE OWNED JOINT STOCK COMPANY FOR PRODUCTION OF ELECTRICITY POWER PLANTS OF MACEDONIA SKOPJE (FYROM)
CYBERGRID GMBH & CO KG (Αυστρία)

Στόχος

To έργο CROSSBOW θα προτείνει την από κοινού χρήση των πόρων, ώστε να προωθηθεί η διασυνοριακή διαχείριση των μεταβλητών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και των μονάδων αποθήκευσης, καθιστώντας δυνατή τη μεγαλύτερη διείσδυσή τους, μειώνοντας τα λειτουργικά έξοδα του δικτύου και βελτιώνοντας τα οικονομικά τους πλεονεκτήματά.

Ο στόχος είναι η επίδειξη ενός αριθμού τεχνολογιών, διαφορετικών αλλά ταυτόχρονα συμπληρωματικών, που προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία και ευρωστία στους διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς, μέσω:

  1. ενός καλύτερου ελέγχου της εξισορρόπησης ενέργειας, διασυνοριακά, στα σημεία διασύνδεσης
  2. νέων λύσεων αποθήκευσης, διεσπαρμένων και κεντρικών, οι οποίες προσφέρουν επικουρικές υπηρεσίες στη λειτουργία των Εικονικών Μονάδων Αποθήκευσης
  3. καλύτερων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, π.χ. καλύτερης παρατηρησιμότητας του δικτύου, καθιστώντας δυνατή την ευέλικτη παραγωγή και τις στρατηγικές απόκρισης της ζήτησης (Demand Response)
  4. του ορισμού της διακρατικής χονδρεμπορικής αγοράς, προτείνοντας δίκαιη και βιώσιμη αποζημίωση για καθαρές πηγές ενέργειας μέσω του ορισμού νέων επιχειρηματικών μοντέλων που υποστηρίζουν τη συμμετοχή νέων παικτών (π.χ. φορέων σωρευτικής εκπροσώπησης) και τη μείωση του κόστους.


Τα αποτελέσματα του CROSSBOW θα αξιολογηθούν από 8 διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς στην Ανατολική Ευρώπη, οργανωμένων σε ομάδες που θα πιστοποιήσουν τα αποτελέσματα του έργου σε τουλάχιστον τρεις διαφορετικές χώρες, επιδεικνύοντας, σε κάθε περίπτωση, πώς το CROSSBOW χειρίζεται τις διακρατικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.