Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

Ο ΔΕΔΔΗΕ συμμετέχει σε διάφορα ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα στους τομείς της ενέργειας και της πληροφορικής, τα οποία σχετίζονται με θέματα ευφυών δικτύων, ένταξης της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και διαχείρισης της ζήτησης στα σύγχρονα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.

- Έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια του Προγράμματος (HORIZON 2020), του νέου χρηματοδοτικού πλαισίου της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία που θα καλύψει την περίοδο 2014-2020: SmarterEMC2, TILOS, WiseGRID, SHAR-Q, CROSSBOW, ERIGrid, GRIDSOL και iDistributedPV.

- Έργα που συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια του 7ου Προγράμματος-Πλαισίου (FP7), του χρηματοδοτικού πλαισίου της ΕΕ για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη, την περίοδο 2007-2013: DREAM, VIMSEN, INGREENGrid, SINGULAR, SMARTKYE, SUSTAINABLE.

 

CROSSBOW

To έργο CROSSBOW θα προτείνει την από κοινού χρήση των πόρων, ώστε να προωθηθεί η διασυνοριακή διαχείριση των μεταβλητών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και των μονάδων αποθήκευσης, καθιστώντας δυνατή τη μεγαλύτερη διείσδυσή τους, μειώνοντας τα λειτουργικά έξοδα του δικτύου και βελτιώνοντας τα οικονομικά τους πλεονεκτήματά.

Περισσότερα

ERIGrid

Το έργο ERIGrid, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός προηγμένου συστήματος επικύρωσης των μεθόδων που σχετίζονται με τα έξυπνα δίκτυα ενέργειας.

Περισσότερα

GRIDSOL

Το GRIDSOL έχει σαν στόχο του την επίτευξη μιας σύνθεσης σταθμού με υψηλή συμμετοχή ΑΠΕ, με το κατάλληλο σύστημα αποθήκευσης και το κατάλληλο σύστημα διαχείρισης, ο οποίος θα επιφέρει μια τεχνοοικονομικά βέλτιστη και σκόπιμη λύση.

Περισσότερα

 

iDistributedPV

Ο κύριος στόχος του iDistributedPV είναι να προτείνει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων για να ενισχυθεί η υψηλή διείσδυση της κατανεμημένης φωτοβολταϊκής (Φ/Β) παραγωγής (π.χ. σε οικίες/μεγαλύτερα κτήρια/περιοχές πάρκων) με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τα κριτήρια της αγοράς.

Περισσότερα

SHAR-Q

Τα στοιχεία αποθήκευσης ενέργειας είναι απαραίτητα συστατικά ενός μελλοντικού έξυπνου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας με σημαντική διείσδυση μη ελεγχόμενων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Δεδομένου ότι το μοναδιαίο κόστος ενέργειας από αποθήκευση είναι πολλαπλάσιο του αντίστοιχου κόστους ενέργειας που καταναλώνεται άμεσα μετά την παραγωγή από παραγωγή των ΑΠΕ, αποκτά ιδιαίτερη σημασία η βελτιστοποίηση της χωρητικότητας αποθήκευσης που εγκαθίσταται στο δίκτυο.

Περισσότερα

WiseGrid

Στο έργο WisGRID ενσωματώνονται, επιδεικνύονται προηγμένα συστήματα και υπηρεσίες τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε δίκτυα διανομής ενέργειας ώστε να μετεξελιχθούν σε ασφαλή, βιώσιμα και ευέλικτα έξυπνα δίκτυα και προσδίδοντας περισσότερη δύναμη στον Ευρωπαίο καταναλωτή ενέργειας.

Περισσότερα

SmarterEMC2

Το έργο SmarterEMC2 υλοποιεί εργαλεία ΤΠΕ που υποστηρίζουν την συμμετοχή των καταναλωτών μέσω των υπηρεσιών ανταπόκρισης στη ζήτηση (Demand Response- DR) και την ενσωμάτωση της διεσπαρμένης παραγωγής και των ΑΠΕ μέσω εικονικών εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής (Virtual Power Plants – VPP).

Περισσότερα

TILOS

Ο κύριος στόχος του προγράμματος TILOS είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός πρωτότυπου συστήματος συσσωρευτών στο νησί της Τήλου, το οποίο θα βασίζεται σε συσσωρευτές NaNiCl2 της εταιρείας FIAMM, εφοδιασμένο με σύστημα βέλτιστου έλεγχου για λειτουργία σε πραγματικό περιβάλλον έξυπνου δικτύου με στόχο την υποστήριξη πολλαπλών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων:

Περισσότερα

 

DREAM

Το έργο DREAM θα θέσει τα θεμέλια για μια νέα προσέγγιση, ιεραρχικά αποκεντρωμένης διαχείρισης πολύπλοκων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχοντας νέους μηχανισμούς για τη συμμετοχή των καταναλωτών στην οικονομική και οικολογική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και της σταθερής και οικονομικά αποτελεσματικής ένταξης της διεσπαρμένης παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Περισσότερα

VIMSEN

Οι επιδοτούμενες πολιτικές τιμολόγησης με σταθερή τιμή αποζημίωσης (feed-in tariffs) που έχουν υιοθετηθεί πρόσφατα για την επιτάχυνση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δε μπορεί να παραμείνουν σαν ένα διατηρήσιμο επιχειρηματικό μοντέλο για το μέλλον του έξυπνου δικτύου ενέργειας. Και αυτό κυρίως γιατί τέτοιες πολιτικές αυξάνουν το κόστος ενέργειας, ειδικά όταν η ποσότητα της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές δεν είναι αμελητέα σε σχέση με αυτή που παράγεται από παραδοσιακές πηγές, όπως αναμένεται να συμβαίνει στο κοντινό μέλλον.

Περισσότερα

 

IGREENGrid

Το έργο ΙGREENGrid επικεντρώνεται στην αύξηση της δυνατότητας διείσδυσης διεσπαρμένης παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στα δικτύα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς να διακυβεύεται η αξιοπιστία του δικτύου ή να θέτεται σε κίνδυνο η ποιότητα της τροφοδοσίας.

 Περισσότερα

SINGULAR

Βασικός σκοπός του έργου SINGULAR είναι η διερεύνηση των επιπτώσεων της ενσωμάτωσης μεγάλης κλίμακας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο σχεδιασμό και τη λειτουργία των Νησιωτικών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, προτείνοντας παράλληλα διάφορα αποτελεσματικά μέτρα, λύσεις και εργαλεία προγραμματισμού για την ανάπτυξη ενός αειφόρου και έξυπνου δικτύου.

Περισσότερα

SMARTKYE

Το SmartKYE έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη ενός προηγμένου συστήματος διαχείρισης Ηλεκτρικής Ενέργειας με απώτερο σκοπό την εξοικονόμηση και αποτελεσματικότερη χρήση ενεργειακών πόρων σε κατοικημένες περιοχές.

Περισσότερα

SUSTAINABLE

Το έργο SUSTAINABLE θα αναπτύξει και θα επιδείξει ένα νέο πρότυπο λειτουργίας, αξιοποιώντας πληροφορίες από έξυπνους μετρητές και βραχυπρόθεσμες τοπικές προβλέψεις με σκοπό τη διαχείριση των συστημάτων διανομής με ένα πιο αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Περισσότερα

 

ENFLATE

Το ερευνητικό έργο ENFLATE προτείνει μια ενιαία πλατφόρμα εργαλείων, που δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αναβαθμίσουν τις ενεργειακές τους υπηρεσίες, ενδυναμώνοντας τις δυνατότητες ευελιξίας και συνεργασίας πολλαπλών φορέων και ενσωματώνοντάς τες με άλλες υπηρεσίες, όπως η υγειονομική περίθαλψη για ηλικιωμένους και οι υπηρεσίες μεταφοράς.

Περισσότερα

ONENET

Το OneNet οραματίζεται ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Ηλεκτρικής ενέργειας το οποίο λειτουργεί ως ένα ενιαίο σύνολο και επιτρέπει την απρόσκοπτη, σε πραγματικό χρόνο ενσωμάτωση των φορέων κάθε χώρας. Στόχος είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθήκων για την εξασφάλιση της πλέον επαρκούς και συνεργατικής σχέσης αγοράς-δικτύου, βελτιστοποιώντας τη συνολική διαχείριση της ενέργειας. Θεσπίζεται παράλληλα μια πλήρως αναβαθμίσιμη, θεμιτή και ελεύθερη αγορά, η οποία επιτρέπει την καθολική συμμετοχή των παρόχων, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους θέσης - σε κάθε επίπεδο, από τους "μικρούς" καταναλωτές έως τους "μεγάλους" παραγωγούς.

Περισσότερα

OPENTUNITY

Το OPENTUNITY στοχεύει στο να δημιουργήσει ένα ευέλικτο περιβάλλον για τους συμμετέχοντες στα συστήματα ενέργειας, αυξάνοντας τη διαλειτουργικότητα μεταξύ τους, ενθαρρύνοντας τη χρήση προτύπων με σκοπό τη μείωση των εκπομπών ρύπων, φέρνοντας τους τελικούς χρήστες των συστημάτων στο προσκήνιο. Το έργο, μέσα από την ανάπτυξη μιας σειράς καινοτόμων τεχνολογιών και υπηρεσιών, θα υποστηρίξει τους διαχειριστές των ηλεκτρικών δικτύων, τους καταναλωτές, καθώς και τους φορείς που σχετίζονται με τον τομέα της ενέργειας, ενισχύοντας την ευελιξία στην πλευρά των καταναλωτών, βελτιώνοντας παράλληλα τη διαχείριση των λειτουργιών των δικτύων.

Περισσότερα

SINNOGENES

Το έργο SINNOGENES στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ενεργειακής εργαλειοθήκης για καινοτόμες τεχνολογίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ενός πλαισίου μεθοδολογιών, εργαλείων και τεχνολογιών που θα επιτρέψει την ενσωμάτωση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας καινοτόμων λύσεων αποθήκευσης τεχνολογι,usiness cases ξει επιτυχημένα  ών αιχμής, επιδεικνύοντας παράλληλα βιωσιμότητα, τεχνική απόδοση, μη εξάρτηση από γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και χαμηλό κόστος. Θα αναπτύξει επιτυχημένα business cases και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και θα τα εφαρμόσει σε καινοτόμα και «πράσινα» ενεργειακά συστήματα, σε διαφορετικές κλίμακες και χρονικά πλαίσια.

Περισσότερα

SYNERGIES

Το έργο SYNERGIES προτείνει την δημιουργία ενός ευφυούς οικοσυστήματος δεδομένων στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι ενεργειακοί παράγοντες, ώστε να προωθηθεί η ανταλλαγή γνώσης και η ενσωμάτωση ευφυών συστημάτων διαχείρισης δεδομένων μεταξύ των διαφορετικών ενεργειακών παραγόντων, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα του ενεργειακού συστήματος και κοινωνικο-οικονομικών χαρακτηριστικών.

Περισσότερα

SYNERGY

Το SYNERGY εισάγει ένα καινοτόμο πλαίσιο σε απάντηση της γενικής ανάγκης συντονισμού «από άκρη σε άκρη» μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών της ηλεκτρικής ενέργειας – όχι μόνο σε επιχειρηματικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών.

Περισσότερα

DATAMITE

Το όραμα του DATAMITE είναι να αναπτύξει ένα αρθρωτό, ανοιχτού κώδικα προγραμματιστικό πλαίσιο για τη βελτίωση της δημιουργίας εσόδων από τα δεδομένα, της διαλειτουργικότητας, της μεταφοράς και της ανταλλαγής δεδομένων σύμφωνα με τις αρχές FAIR. Το έργο συγκεντρώνει βασικούς παράγοντες της αλυσίδας δεδομένων, όπως Data Spaces, τεχνικούς και επιχειρηματικούς φορείς, πολλαπλές βασικές κοινότητες, ειδικούς σε νομικές πτυχές και πτυχές SSH και επιταχυντές σε δραστηριότητες δημιουργίας και τυποποίησης ανοιχτού κώδικα.

Περισσότερα

ALFION

Το αντικείμενο του έργου ALFION  είναι να μελετήσει την χρήση εναλλακτικών καυσίμων για τα πλοία που χρησιμοποιούν τα λιμάνια, την χρήση μεθόδου battery swapping για μικρά πλοία για κοντινές αποστάσεις, την χρήση συστήματος διαχείρισης ενέργειας μονάδων ΑΠΕ , μονάδων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων και πλοίων.

Περισσότερα

CIPORT

Η δράση CIPORT απευθύνεται στο Ναυτιλιακό Λιμάνι του Πειραιά, που βρίσκεται στο κυρίως δίκτυο του EAST MED. Αποτελεί μέρος του έργου Global που στοχεύει να μετατρέψει το λιμάνι του Πειραιά σε Green Cruise Hub. Η δράση στοχεύει στην παροχή των τελικών μελετών και μηχανολογικών μελετών για την ανάπτυξη της τεχνολογίας τροφοδοσίας στην ξηρά (OPS) για τέσσερις θέσεις κρουαζιερόπλοιων στην ακτή Θεμιστοκλή του λιμένα του Πειραιά.

Περισσότερα

CENTAVROS

Η πρόταση στοχεύει στην αναβάθμιση της λιμενικής υποδομής, στην διασύνδεσή με την ενδοχώρα μέσω εναλλακτικών μέσων μεταφοράς και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Λιμένα Βόλου, βελτιστοποιώντας την δια λειτουργικότητα και παροχή υπηρεσιών προς τρίτους.

Περισσότερα

X-FLEX

Το ερευνητικό έργο X-FLEX στοχεύει στην ανάπτυξη ενός συνόλου πληροφοριακών και επικοινωνιακών (ICT) εργαλείων και λύσεων με στόχο την αξιοποίηση σε επίπεδο δικτύου της ευελιξίας που παρέχεται από συστήματα αποθήκευσης ενέργειας διαφορετικών τεχνολογιών, απόκριση ζήτησης, ελεγχόμενες μονάδες ΑΠΕ και νέους μηχανισμούς της αγοράς ενέργειας. Τα εργαλεία αυτά θα συμβάλουν στη βιωσιμότητα ενός σταθερού και ασφαλούς ηλεκτρικού δικτύου με αυξημένη διείσδυση ΑΠΕ και αντοχή σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Περισσότερα

EV4EU

Το έργο EV4EU έχει ως σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για την ομαλότερη ένταξη μεγάλων αριθμών Ηλεκτρικών Οχημάτων, με τη χρήση έξυπνης ή/και αμφίδρομης φόρτισης, στην υφιστάμενη υποδομή συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας.

Περισσότερα

PoweR-LIBS

Το έργο PoweR-LIBS αποτελεί σύμπραξη του ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) τριών ερευνητικών φορέων (ΙΤΕ, ΕΛΜΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Πατρών) και δύο εταιρειών (Raymetrics, LamadaTech), με στόχο την αναβάθμιση των διαδικασιών ελέγχου στα υπαίθρια δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Περισσότερα

ALTITUDE

Στόχος του ερευνητικού έργου ALTITUDE αποτελεί η ανάπτυξη ενός καινοτόμου προϊόντος αυτόματης εποπτείας εναέριων γραμμών Μέσης και Υψηλής Τάσης και αξιολόγησης της κατάστασής τους, που θα κάνει χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAV - drones) και αλγορίθμων μηχανικής μάθησης.

Περισσότερα