Ο αποτελεσματικός ενεργειακός σχεδιασμός για τα νησιά και η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών, με στόχο την μείωση του κόστους λειτουργίας και την αύξηση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την επάρκεια και την ασφαλή λειτουργία των Ηλεκτρικών Συστημάτων, βρίσκονται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του Διαχειριστή στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ).

Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, είναι αρμόδιος τόσο για τη λειτουργία, τη διαχείριση και την ασφάλεια των ηλεκτρικών συστημάτων των ΜΔΝ όσο και για την λειτουργία των Αγορών τους. Η διαχείριση των ΜΔΝ αποτελεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο και σύνθετο εγχείρημα, λόγω της ιδιαιτερότητας και των διαφορετικών χαρακτηριστικών των ΜΔΝ της χώρας μας (γεωγραφικών, πληθυσμιακών, δημογραφικών κλπ) αλλά και της δυσκολίας επίτευξης των προαναφερθέντων στόχων.

Στον επιχειρησιακό του σχεδιασμό, ο ΔΕΔΔΗΕ περιλαμβάνει συγκεκριμένα στρατηγικά έργα για τα ΜΔΝ, τα οποία αποτελούν τον κεντρικό άξονα για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υποδομών των αυτόνομων Ηλεκτρικών Συστημάτων (ΗΣ).

Ειδική αναφορά γίνεται στο στρατηγικό έργο ανάπτυξης Ειδικών Πιλοτικών Έργων (ΕΠΕ) - «Έξυπνων Νησιών» που αφορούν σε υλοποίηση Υβριδικών Σταθμών (με μια τουλάχιστον ΑΠΕ και κατάλληλο σύστημα αποθήκευσης) και κατάλληλων υποδομών λειτουργίας και διαχείρισης τόσο των Υβριδικών Σταθμών όσο και συνολικά των ΗΣ επί των οποίων θα αναπτυχθούν τα ΕΠΕ. Ο στόχος των ΕΠΕ είναι η συγκράτηση του κόστους λειτουργίας των ΗΣ μέσω μείωσης της κατανάλωσης καυσίμου των θερμικών μονάδων και η πολύ μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ (μεγαλύτερη του 60%) με ταυτόχρονη διασφάλιση της επάρκειας και της ασφαλούς λειτουργίας των ΗΣ.

Τα αποτελέσματα των πρωτοποριακών αυτών έργων προβλέπεται να αξιοποιηθούν ως μοντέλα λειτουργίας και διαχείρισης και των υπόλοιπων ΗΣ των ΜΔΝ με βάση την παραγωγή ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και χρήση μονάδων αποθήκευσης.

Πέραν τούτου το μοντέλο λειτουργίας και διαχείρισης των ελληνικών «Έξυπνων Νησιών» υπάρχει δυνατότητα να αποτελέσει «πρότυπο» και για την λειτουργία μεγάλων διασυνδεδεμένων συστημάτων με πολύ μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ, με βάση τους κλιματικούς στόχους που έχουν τεθεί από την ΕΕ και την πρωτοβουλία «Καθαρή ενέργεια για όλα τα Ευρωπαϊκά Νησιά».

Οι δράσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα επιφέρουν ραγδαία μείωση στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη από την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, καθώς και σημαντικές ευκαιρίες για ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις τοπικές κοινωνίες.