Η ηλεκτροκίνηση διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, συμβάλλοντας στη μεγαλύτερη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενεργείας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό μίγμα. Παράλληλα, οδηγεί στη μείωση των εκπομπών ρύπων και της ηχορύπανσης που προκαλούνται από τις μεταφορές αναβαθμίζοντάς την ποιότητα ζωής των πόλεων.

Ο ΔΕΔΔΗΕ, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της εποχής, στηρίζει τον εξηλεκτρισμό των μεταφορών και την ενεργειακή μετάβαση. Ο βασικός ρόλος του ΔΕΔΔΗΕ στο χώρο της ηλεκτροκίνησης είναι:

  • Η διαφανής και αμερόληπτη πρόσβαση όλων των χρηστών ηλεκτροκίνησης στο Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
  • Ο καθορισμός των όρων σύνδεσης Υποδομών Επαναφόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων στο Δίκτυο Διανομής . Στους χρήστες παρέχεται η δυνατότητα ψηφιακής υποβολής των αιτημάτων για τη σύνδεση των Υποδομών Επαναφόρτισης στο Δίκτυο.
  • Η υποστήριξη των Δήμων στην εκπόνηση των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)
  • Ο καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών για τις υποδομές επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε δημόσιους χώρους. Η σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής υλοποιείται υπόγεια για λόγους ασφάλειας και αισθητικής αναβάθμισης. Παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης της μετρητικής διάταξης του ΔΕΔΔΗΕ εσωτερικά του φορτιστή του ηλεκτροκίνητου οχήματος, προκειμένου να μην καταλαμβάνεται πρόσθετος χώρος στο πεζοδρόμιο.
  • Η υποστήριξη των οργανισμών αστικών συγκοινωνιών στον καθορισμό των νέων αναγκών σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής που προκύπτουν από τον εξηλεκτρισμό του στόλου των οχημάτων τους.
  • Η βέλτιστη ενσωμάτωση της ηλεκτροκίνησης στο Δίκτυο Διανομής και η μεγιστοποίηση της χρήσης  ΑΠΕ.  Στο πλαίσιο αυτό, ο ΔΕΔΔΗΕ συμμετέχει σε διάφορα ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα στους τομείς της ενέργειας, της ηλεκτροκίνησης και της πληροφορικής, τα οποία σχετίζονται με θέματα ευφυών δικτύων. Αντικείμενο μελέτης είναι η διαχείριση των φορτίων της ηλεκτροκίνησης ως πηγή ευελιξίας (flexible load & V2G) σε τοπικό επίπεδο με στόχο τη μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα  καθώς και τη βέλτιστη διαχείριση του Δικτύου Διανομής.
  • Υποστήριξη του προγράμματος  Smart& Sustainable Island, που υλοποιείται από την Ελληνική Πολιτεία και τον όμιλο VW,  στην Αστυπάλαια σε ζητήματα που αφορούν το Δίκτυο Διανομής. Παράλληλα, σχεδιάζονται συνέργειες του προγράμματος Smart & Sustainable Island και του Ειδικού Πιλοτικού ‘Έργου της Αστυπάλαιας, που περιλαμβάνει την υλοποίηση Υβριδικού Σταθμού (ΑΠΕ και σύστημα αποθήκευσης). Η μελέτη του Ειδικού Πιλοτικού ‘Έργου στην Αστυπάλαια αναπροσαρμόστηκε με στόχο να εξασφαλιστεί η τροφοδοσία των ηλεκτροκίνητων οχημάτων αποκλειστικά από ΑΠΕ.
  • Η υιοθέτηση της χρήσης της ηλεκτροκίνησης από τον ΔΕΔΔΗΕ. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζεται ο σταδιακός εξηλεκτρισμός του εταιρικού στόλου με κύριο μέλημα τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του ΔΕΔΔΗΕ και την υποστήριξη της ανάπτυξης της αγοράς ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα.