Αξιολόγηση εξ αποστάσεως και σε πραγματικό χρόνο της λειτουργικότητας πολυμερικών μονωτήρων υπαίθριων εγκαταστάσεων υψηλής τάσης

Κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-02717 (ΜIS 5131360)

Περίοδος Υλοποίησης:  29/7/2021 - 28/11/2023

Περίληψη

Το έργο PoweR-LIBS αποτελεί σύμπραξη του ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) τριών ερευνητικών φορέων (ΙΤΕ, ΕΛΜΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Πατρών) και δύο εταιρειών (Raymetrics, LamadaTech), με στόχο την αναβάθμιση των διαδικασιών ελέγχου στα υπαίθρια δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η έρευνα εστιάζεται στην ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων, για την εξ αποστάσεως αξιολόγηση της λειτουργικής κατάστασης συνθετικών μονωτήρων σε γραμμές υψηλής τάσης, συνδυάζοντας ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών αιχμής από τα πεδία της τεχνολογίας σύνθετων υλικών με εφαρμογές σε συστήματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οπτικής και λέιζερ για την εξ αποστάσεως ανάλυση υλικών (remote sensing), εφαρμογής προηγμένων μεθόδων επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων (machine learning) καθώς και τεχνολογία ρομποτικής. Η προτεινόμενη ερευνητική συνεργασία αναμένεται να οδηγήσει στην παραγωγή πολυεπίπεδης καινοτομίας. Αφενός στους συμμετέχοντες ερευνητικούς φορείς (ΙΤΕ, ΕΛΜΕΠΑ, Π. ΠΑΤΡΩΝ) μέσω της ανάπτυξης τεχνογνωσίας που αφορά την εφαρμογή προηγμένων διαγνωστικών τεχνικών και εργαλείων και αφετέρου στις εταιρείες σε σχέση με το σχεδιασμό και την παραγωγή πρωτοποριακών διαγνωστικών συστημάτων (RAYMETRICS, LAMDA) αλλά και τη χρήση αυτών για την εισαγωγή νέων μεθόδων διαγνωστικής στα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Συνεργαζόμενοι Φορείς:

  • Raymetrics
  • LAMDA Technology ΕΠΕ
  • HEDNO S.A. (Hellenic Electricity Distribution Network Operator S.A.)
  • Foundation for Research & Technology – Hellas
  • Hellenic Mediterranean University, Department of Electrical & Computer Engineering
  • University of Patras – Department Of Physics

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).