Η Πρακτική Δοκιμασία θα διενεργηθεί στη Σχολή Αθήνας του ΔΕΔΔΗΕ, στη Λεωφόρο Ανοίξεως 44, στην Άνοιξη Αττικής, ΤΚ 145 69.

Η μη προσέλευση υποψηφίου στη διαδικασία της Πρακτικής Δοκιμασίας συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από την περεταίρω διαδικασία της Προκήρυξης (Κεφάλαιο Θ’).

ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ