Αντικείμενο του Έργου

Το αντικείμενο του Έργου αφορά στον εκσυγχρονισμό του Κέντρου Ελέγχου Δικτύων Διανομής (ΚΕΔΔ) της Αττικής μέσω προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων Supervisory Control and Data Acquisition Data Management System (SCADA-DMS), συστημάτων τηλε-χειρισμών (Remote Transmitter Units-RTUs) στους Υποσταθμούς (Υ/Σ) Υψηλής Τάσης/ΜέσηςΤάσης(ΥΤ/ΜΤ) αλλά και στην αναδιοργάνωση των επιμέρους μονάδων του.

 

 
Νέα Συστήματα και Υπηρεσίες
  • Servers (Database– SCADA – DMS)
  • SCADA software
  • DMS software
  • 107RTUs
  • 115 Inverters και 645 Converters 
  Οφέλη

 Τα οφέλη που αναμένονται από την υλοποίηση του εν λόγω Έργου, αφορούν:

  • στη βελτίωση της αξιοπιστίας του συστήματος διαχείρισης του Δικτύου της Αττικής, των δεικτών ποιότητας καθώς και του εντοπισμού των ασθενών σημείων του Δικτύου
  • στη συγκέντρωση και εξοικονόμηση πόρων, στην αποτελεσματικότερη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού κατά τη διάρκεια βλαβών και στην καλύτερη και ταχύτερη αντιμετώπιση των διακοπών
  • στη μείωση της φόρτισης των εγκαταστάσεων σε περιόδους αυξημένης ζήτησης και στον περιορισμό απωλειών ισχύος και ενέργειας στο Δίκτυο
  • στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων διαχείρισης Δικτύων, μελετών και εκπαίδευσης του αρμόδιου προσωπικού
  • στην ομογενοποίηση των τηλεχειριζόμενων συστημάτων.
Πρόοδος Έργου
  Το Έργο ολοκληρώθηκε τον 12ο του 2019. Συγκεκριμένα, το νέο Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου – ΚΣΕ (SCADA–DMS EFACEC) της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ) βρίσκεται σε λειτουργία από τον Απρίλιο του 2014 και συνδέθηκε σταδιακά με όλους τους  Υποσταθμούς Υψηλής/Μέσης Τάσης και ορισμένους Υποσταθμούς Μέσης/  Χαμηλής Τάσης, μέσω των μονάδων τηλεχειρισμού (RTUs) που είτε αντικαταστάθηκαν με νέες είτε παρέμειναν λόγω συμβατότητας με το νέο ΚΣΕ.

Ολοκληρώθηκε η επικαιροποίηση του συνόλου των ηλεκτρονικών διαγραμμάτων των δικτύων Μέσης Τάσης στο SCADA-DMS, τα οποία είναι διαθέσιμα προς χρήση από το προσωπικό του ΚΕΔΔ. Ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση του συνόλου του προσωπικού λειτουργίας βάρδιας στα νέα ηλεκτρονικά διαγράμματα SCADA-DMS με σκοπό τη σταδιακή κατάργηση των παλαιών διαγραμμάτων τοίχου (μιμικά διαγράμματα), έως τον 3ο/2020.

Ενοποιήθηκαν τα τρία (3) ΚΕΔΔ  (Αθήνας, Ν. Ιωνίας και Παλλήνης) με έδρα τον ΤΑΛΔ Αθήνας (3η Σεπτεμβρίου, Αθήνα).