Αντικείμενο του Έργου

Το αντικείμενο του Έργου αφορά στον εκσυγχρονισμό των Κέντρων Ελέγχου Δικτύων Διανομής (ΚΕΔΔ) των υπόλοιπων τριών Περιφερειών(*), μέσω εγκατάστασης νέων συστημάτων Supervisory Control and Data Acquisition-Data Management System (SCADA-DMS) και επικοινωνίας με τους εξοπλισμούς τηλεχειρισμών (Remote Transmitter Units-RTUs) στους Υποσταθμούς (Y/Σ) Υψηλής Τάσης/Μέσης Τάσης (ΥΤ/ΜΤ) καθώς επίσης και στη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών υποστήριξης των τριών ενιαίων ΚΕΔΔ.

 
Νέα Συστήματα και Υπηρεσίες
  • Servers (Database –SCADA)
  • SCADA software
  • DMS (hardware – software)
  • 60 RTUs

 

 

(*) ΔΠΜ-Θ: Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης, ΔΠΚΕ: Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας, ΔΠΠ-Η: Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου

 

Οφέλη

Τα οφέλη που αναμένονται από την υλοποίηση του εν λόγω Έργου, αφορούν:

  • στη βελτίωση της αξιοπιστίας του Δικτύου της χερσαίας χώρας (πλην Αττικής), των δεικτών ποιότητας καθώς και του εντοπισμού των ασθενών σημείων του Δικτύου
  • στη συγκέντρωση και εξοικονόμηση πόρων, στην αποτελεσματικότερη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού κατά τη διάρκεια βλαβών και στην καλύτερη και ταχύτερη αντιμετώπιση των διακοπών
  • στη μείωση της φόρτισης των εγκαταστάσεων σε περιόδους αυξημένης ζήτησης και στον περιορισμό απωλειών ισχύος και ενέργειας στο Δίκτυο
  • στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων διαχείρισης Δικτύων, μελετών και εκπαίδευσης του αρμόδιου προσωπικού.
Πρόοδος Έργου
 

Το Έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο τέλος 2021 με την λειτουργία των τριών Περιφερειακών ΚΕΔΔ (Διεύθυνση Μακεδονίας – Θράκης (ΔΠΜ-Θ), Διεύθυνση Πελοποννήσου Ηπείρου (ΔΠΠ-Η), Διεύθυνση Κεντρικής Ελλάδος (ΔΠΚΕ)). Μέχρι τον 12ο/2019 είχε υλοποιηθεί υλο­ποιήθηκε το 43% του έργου. Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκαν οι μελέτες για την αναβάθμιση του ΚΕΔΔ ΔΠΜ-Θ και τη σύσταση νέων ΚΕΔΔ ΔΠΠ-Η και ΔΠΚΕ. Ολοκληρώθηκε η ένταξη της Περιοχής Κατερίνης στο ανα­βαθμισμένο ΚΕΔΔ της ΔΠΜ-Θ, ολοκληρώθηκε η πιλοτική λειτουργία του ΚΕΔΔ της ΔΠΚΕ με τα δίκτυα Μέσης Τάσης της έδρας της Περιοχή Λαμίας και ήδη έχουν ενταχθεί στη λειτουργία του τα δίκτυα Μέσης Τάσης του Πρακτ. Μακρακώμης και της Περ. Άμφισσας (με το υφιστάμενο SCADA Telegyr).

Το επόμενο βήμα είναι η σταδιακή αντικατάσταση του υφιστάμενου SCADA Telegyr και στις 3 Περιφέρειες με το νέο SCADA-DMS της EFACEC, του οποίου οι δοκιμές παραλαβής (SATs) ολοκληρώθηκαν τον 12ο/2019.

Συνεχίζεται η εγκατάσταση μονάδων τηλεχειρισμού  (RTUs) σε Υποσταθμούς Υψηλής/Μέσης Τάσης με ποσοστό ολοκλήρωσης 48%.