Αντικείμενο του Έργου

Πιλοτική Ανάπτυξη Υποδομών Λειτουργίας και Διαχείρισης σε ένα Ηλεκτρικό Σύστημα Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού, με στόχο τη μεγιστοποίηση της διείσδυσης ενέργειας από σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και τη μέγιστη δυνατή μείωση του κόστους λειτουργίας του Ηλεκτρικού Συστήματος, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την επάρκεια κάλυψης της ζήτησης με αξιόπιστο, ασφαλή και οικονομικό τρόπο.

Οφέλη

Τα προσδοκώμενα οφέλη του υπόψη Πιλοτικού Έργου είναι:

 • διασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, μέσω ένταξης εγγυημένης ισχύος και επικουρικών υπηρεσιών από κατανεμόμενο (πλήρως ελεγχόμενο) Υβριδικό Σταθμό, που συνδυάζει Μονάδες ΑΠΕ (Αιολικά Πάρκα & Φωτοβολταϊκά) με Μονάδες Αποθήκευσης
 • εκμετάλλευση νέου παραγωγικού δυναμικού, με μεγιστοποίηση της διείσδυσης ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα του Ηλεκτρικού Συστήματος των ΜΔΝ
 • περιβαλλοντικά οφέλη (μείωση κατανάλωσης καυσίμου, μείωση εκπομπών αερίων ρύπων, μείωση στάθμης θορύβου, μείωση αποβλήτων κλπ)
 • μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενους ορυκτούς πόρους
 • ελαχιστοποίηση του πλήρους και μεταβλητού κόστους θερμικής παραγωγής
 • προώθηση νέων τεχνολογιών και καινοτομίας στη λειτουργία και διαχείριση απομονωμένων νησιωτικών συστημάτων και μικρο-δικτύων
 • ανάπτυξη τεχνογνωσίας και απόκτηση εμπειρίας.
 Πρόοδος Έργου

 

Το εν λόγω Έργο ολοκληρώθηκε, καθόσον έχουν επιτευχθεί, ως τα κατωτέρω:

 • Το πλαίσιο δράσεων πιλοτικής ανάπτυξης «Έξυπνων Νησιών» στα ΜΔΝ.
 • Το Σχέδιο Δράσης και η υποβολή του στη ΡΑΕ.
 • Η νομοθετική ρύθμιση για την προώθηση του Έργου, με την έκδοση του Νόμου 4495/2017.
 • Η 1η Εισήγηση (βάσει του Ν. 4495/2017) για την προώθηση των «Έξυπνων Νησιών», η οποία υποβλήθηκε στη ΡΑΕ και το ΥΠΕΝ, επί της οποίας εκκρεμεί η γνωμοδότηση από την ΡΑΕ.
 • Η υποβολή εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ προς τη ΡΑΕ και το ΥΠΕΝ (βάσει του Ν. 4495/2017) σχετικά με τις Πρότυπες Συμβάσεις Σύνδεσης και Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (Σύμβαση Πώλησης) των Ειδικών Πιλοτικών Έργων «Έξυπνων Νησιών» στα ΜΔΝ.