Αντικείμενο του Έργου

Το αντικείμενο του Έργου αφορά στον ανασχεδιασμό των διαδικασιών, στον επανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων και κριτηρίων καθώς και στην προμήθεια νέων σύγχρονων εργαλείων λογισμικού για την αξιολόγηση και το βέλτιστο προγραμματισμό των επενδυτικών Έργων (ενισχύσεων, ανακαινίσεων κλπ) στο Δίκτυο Διανομής.

 

 
Νέα Συστήματα και Υπηρεσίες
  • Λογισμικό μελετών Ανάπτυξης Δικτύων
  • Εξοπλισμός μέτρησης χαρακτηριστικών λειτουργίας ηλεκτρικού Δικτύου με δυνατότητα τηλε-ένδειξης

 

Οφέλη

Τα οφέλη που αναμένονται από την υλοποίηση του εν λόγω Έργου, αφορούν:

  • στην επιλογή των πλέον αναγκαίων και ωφέλιμων επενδυτικών έργων, προκειμένου να επιτυγχάνεται η βέλτιστη αξιοποίηση και εξοικονόμηση των διαθέσιμων πόρων
  • στον καλύτερο προγραμματισμό και στη συνεπή υλοποίηση των έργων, με προφανή οικονομικά και λειτουργικά οφέλη
  • στον καλύτερο προγραμματισμό των αναγκαίων προμηθειών υλικών
  • στην ολοκληρωμένη τεκμηρίωση των προωθούμενων έργων, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι σχετικές απαιτήσεις των εμπλεκομένων φορέων (ΡΑΕ, ΔΕΗ, Τράπεζες κλπ)
  • στην εκπόνηση του γενικότερου σχεδιασμού του Συστήματος Διανομής σε όλα τα επίπεδα και στη βέλτιστη καθοδήγηση των υπηρεσιών για τις ακολουθούμενες στρατηγικές ανάπτυξης του Δικτύου
  • στην πιο εύκολη και συνεκτική αξιολόγηση και προώθηση των έργων από τις υπηρεσίες, με βάση ενιαίες διαδικασίες και κριτήρια καθώς και με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων μελέτης και αξιολόγησης
  • στη βελτίωση της ποιότητας και πληρότητας των στοιχείων που χρειάζονται, στα πλαίσια της αξιολόγησης και του προγραμματισμού των έργων
  • στη συντεταγμένη αντιμετώπιση των νέων δεδομένων στα Δίκτυα και την αγορά ηλεκτρισμού, λόγω της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης και της ευρείας ανάπτυξης της διεσπαρμένης παραγωγής.
Πρόοδος Έργου
 

Το Έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2020. Μέχρι τον 12ο/2019 είχε υλοποιηθεί το 35% του έργου. Συγκεκριμένα, έγινε η δημοσίευση του διαγωνισμού προμήθειας λογισμικού Μελετών Ανάπτυξης Δικτύων και αναμένεται η ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών. Επίσης, είναι σε εξέλιξη οι μελέτες επιλογής των κριτηρίων πρόκρισης των Ειδικών Έργων Δικτύου (ΕΕΔ) καθώς και των Έργων Επαναληπτικού Χαρακτήρα (ΕΕΧ).