Αντικείμενο του Έργου

Το αντικείμενο του Έργου αφορά στη δημιουργία ενός νέου Κέντρου Ελέγχου Δικτύων Διανομής (ΚΕΔΔ) των Μη Δια­συνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) μέσω προμήθειας και εγκατάστασης νέων συστημάτων Supervisory Control and Data Acquisition- Data Management System (SCADA-DMS), του απαραίτητου εξο­πλισμού τηλε­χειρισμών (Remote Transfer Units-RTUs) στους  Υποσταθμούς (Y/Σ) Υψηλής Τάσης /Μέσης Τάσης (ΥΤ/ΜΤ) καθώς επίσης και στη δημιουργία των απαραίτητων δομών υπο­στήριξης του νέου ΚΕΔΔ

 
Νέα Συστήματα και Υπηρεσίες
  • Servers (Database– SCADA – DMS)
  • SCADA software
  • DMS software
  • 58 RTUs

  

  Οφέλη

Τα οφέλη που αναμένονται από την υλοποίηση του εν λόγω Έργου, αφορούν: 

  • στη βελτίωση των δεικτών της ποιότητας της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας System Average Interruption Duration Index (SAIDI) και System Average Interruption Frequency Index (SAIFI), μέσω τηλεχειρισμών σε διακόπτες επί των γραμμών Μέσης Τάσης (MT)
  • στη βελτίωση της λειτουργίας του Δικτύου, μέσω της μείωσης του λειτουργικού κόστους (μείωση απασχόλησης συνεργείων βλαβών και προγραμ­ματισμένων διακοπών κλπ)
  • στη συνεχή εποπτεία της κατάστασης των τηλε-ελεγχόμενων στοιχείων, μέσω των οποίων θα παρακολουθούνται τα αναγκαία στοιχεία, για την ορθολογική διαχείριση των εγκαταστάσεων και για τον έγκαιρο εντοπισμό δυσλειτουργιών προς λήψη διορθωτικών μέτρων κλπ
  • στη μείωση της φόρτισης των εγκαταστάσεων και στον περιορισμό των απωλειών ισχύος και ενέργειας στο Δίκτυο.
Πρόοδος Έργου
 

Το Έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 3o τρίμηνο του 2021. Μέχρι τον 12ο/2019  είχε υλοποιηθεί το 63% του έργου. Συγκεκριμένα, έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί το νέο Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου – ΚΣΕ (SCADA-DMS EFACEC) της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νήσων (ΔΠΝ) από τον 9ο του 2018, ενώ ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση νέων μονάδων τηλεχειρισμού (RTUs), στους Υποσταθμούς Υψηλής/Μέσης Τάσης, σε ποσοστό 100%. Συνεχίζεται η ένταξη στο νέο ΚΣΕ των Υποσταθμών Υψηλής/Μέσης Τάσης με Ψηφιακά Συστήματα Ελέγχου, με ποσοστό υλοποίησης 78% καθώς και των Υ/Σ Ζεύξεως με ποσοστό 80%. Είναι σε εξέλιξη οι εργασίες εγκαταστάσεις μονάδων τηλεχειρισμού (RTUs) σε Υποσταθμούς τύπου ΑΣΠ και ΤΣΠ των μη διασυνδεδεμένων νησιών.