Αντικείμενο του Έργου

Το αντικείμενο του Έργου αφορά στην αποτύπωση των θέσεων του Δικτύου με γεωγραφικές συντεταγμένες, στην ψηφιοποίηση ηλεκτρικών σχεδίων και δεδομένων των Δικτύων Μέσης Τάσης (ΜΤ) & Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) και στην εισαγωγή τους στο σύστημα Geographic Information System (GIS) που έχει εγκαταστήσει η Εταιρεία και λειτουργεί πιλοτικά σε δύο περιοχές της χώρας. Επίσης περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού, των αδειών χρήσης και των γεωγραφικών υποβάθρων για την πανελλαδική κάλυψη των αναγκών.

 
Νέα Συστήματα και Υπηρεσίες
 • Σταθμοί εργασίας Η/Υ και περιφερειακός εξοπλισμός
 • Άδειες χρήσης του συστήματος GIS
 • Γεωγραφικά υπόβαθρα της ελληνικής επικράτειας
 • Υπηρεσίες αποτύπωσης θέσεων στοιχείων Δικτύου, ψηφιοποίησης χαρτών και δεδομένων και εισαγωγή στο σύστημα GIS

 

Οφέλη

Τα οφέλη που αναμένονται από την υλοποίηση του εν λόγω Έργου, αφορούν:

 • στη βέλτιστη οργάνωση (συλλογή, ενημέρωση και επεξεργασία) των γεωγραφικών και περιγραφικών δεδομένων του Δικτύου
 • στην ενιαία υποστήριξη – αναβάθμιση των τεχνικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας (ανάπτυξης, μελε¬τών, κατασκευών, λειτουργίας, εκμετάλλευσης, συντήρησης)
 • στη βελτίωση παρακολούθησης των Έργων
 • στη βελτίωση εξυπηρέτησης πελατών
 • στην αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού
 • στην αναβάθμιση της οργάνωσης, παρακολούθησης και συντήρησης των παγίων του Δικτύου
 • στην καλύτερη αντιμετώπιση των κρίσεων
 • στη διευκόλυνση ανταλλαγής πληροφοριών με τα άλλα κύρια μηχανογραφικά συ-στήματα της Εταιρείας, όπως τα Κέντρα Ελέγχου Δικτύων Διανομής (ΚΕΔΔ), το Σύστημα Εξυπηρέτησης Πελατών κλπ
 • στην εξυπηρέτηση μελλοντικών εφαρμογών (πχ υποστήριξη βλαβοληπτικών κέντρων, υποστήριξη εφαρμογών «Έξυπνου Δικτύου» κλπ).

Πρόοδος Έργου
 

Το Έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 3o τρίμηνο του 2022. Μέχρι τον 12ο/2019 είχε υλοποιηθεί το 25% του έργου. Συγκεκριμένα, έγινε η προμήθεια και η εγκατάσταση του Γεωγραφικού Υποβάθρου (OSM) για όλη τη χώρα, ενώ ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχων στις τρεις από τις πέντε διοικητικές Περιφέρειες (ΔΠΜ-Θ, ΔΠΠ-Η και ΔΠΝ) ψηφιοποίησης των δικτύων Μέσης και Χαμηλής Τάσης. Επίσης, ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός  για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού (Η/Υ, plotters, scanners) και αναμένεται η υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την προμηθεύτρια εταιρεία. Ο τρίτος διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού GNSS*, ματαιώθηκε και θα προκηρυχθεί αρχές του 2020. Επίσης, συνεχίζονται οι δράσεις εκπαίδευσης του προσωπικού των μονάδων στη λειτουργία του Συστήματος Γεωγραφικών Πληρο­φοριών (GIS).

 

(*) GNSS: Global Navigation Satellite System