Αντικείμενο του Έργου

Το αντικείμενο του Έργου αφορά στην ανάπτυξη και υλοποίηση των αναγκαίων Υποδομών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) προς πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα ΜΔΝ.
Το συνολικό Έργο περιλαμβάνει τα κάτωθι Υποέργα:

 1. Υποδομές Μέτρησης
 2. Μεθοδολογικές Υποδομές
 3. Πληροφοριακό Σύστημα ΜΔΝ
 4. Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) στην Αθήνα, Κρήτη και Ρόδο
 5. Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) στα υπόλοιπα Ηλεκτρικά Συστήματα των ΜΔΝ.

 

 
Νέα Συστήματα και Υπηρεσίες
 • Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας
 • Μονάδες επικοινωνίας για Τηλεμέτρηση των μετρητών
 • Μετασχηματιστές μέτρησης
 • Energy Management Systems/Supervisory Control and Data Acquisition (EMS/SCADA)
 • Market Management System (servers και λογισμικό)
 • Λογισμικό (εκτίμησης και διαχείρισης
  παραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας-ΑΠΕ)
 • Data warehouse
 • Servers κεντρικά στην Αθήνα και τοπικά σε
  καθένα από τα 27 ΜΔΝ
 • Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός
 • Δίκτυο οπτικών ινών

 

Οφέλη

Με την υλοποίηση του εν λόγω Έργου, επιδιώκεται ο αντικειμενικός προσδιορισμός του κόστους παραγωγής στα ΜΔΝ, η κατά το δυνατόν οικονομικότερη λειτουργία των συμβατικών μονάδων παραγωγής των ΜΔΝ, με στόχο την ελαχιστοποίηση των σχετικών επιβαρύνσεων των καταναλωτών από τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και η μεγιστοποίηση της διείσδυσης ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο του κάθε νησιού, με ταυτόχρονη διασφάλιση της αξιόπιστης και απρόσκοπτης ηλεκτροδότησης των καταναλωτών των Ηλεκτρικών Συστημάτων των ΜΔΝ.

Πρόοδος Έργου
 

Το Έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2ο τρίμηνο του 2022. Μέχρι τον 12ο/2019 είχε υλοποιηθεί το 35% του έργου, το οποίο περιλαμβάνει πέντε επιμέρους υποέργα.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου Ανάπτυξη Υποδομών ΚΕΕ, ο διαγωνισμός για την υλοποίηση Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) στην Αθήνα (κεντρικό σύστημα) και τοπικού ΚΕΕ στη Ρόδο βρίσκεται στο στάδιο της οικονομικής αξιολόγησης προσφορών.

Το υποέργο για την ανάπτυξη Υποδομών SCADA (ΚΣΕ) σε 27 ηλεκτρικά συστήματα των ΜΔΝ είναι σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκαν: α) η εγκατάσταση του ΚΣΕ, β) η εγκατάσταση των συστημάτων στο Ηλεκτρικό Σύστημα (ΗΣ) Λήμνου και είναι σε εξέλιξη η εγκατάσταση των συστημάτων στο ΗΣ Λέσβου.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου Ανάπτυξη Μεθοδολογικής Υποδομής των ΜΔΝ, τέθηκε σε πιλοτική λειτουργία η εφαρμογή Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού σε δεκατέσσερα  (14) ηλεκτρικά συστήματα των ΜΔΝ σε εφαρμογή του μεταβατικού σταδίου του Κώδικα ΜΔΝ (χωρίς την ύπαρξη ΚΕΕ και Πληροφοριακού Συστήματος - ΠΣ-ΜΔΝ). 

Το υποέργο για την Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος των ΜΔΝ (ΠΣ-ΜΔΝ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κώδικα ΜΔΝ είναι σε εξέλιξη.

Το υποέργο της εγκατάστασης μετρητών ενέργειας για τις συμβατικές Μονάδες των Θερμικών Σταθμών Παραγωγής των ΜΔΝ είναι σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα, α) ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των μετρητικών διατάξεων στους ΑΣΠ και είναι σε εξέλιξη η πιστοποίηση καλής λειτουργίας και η παραλαβή τους, β) ξεκίνησε η εγκατάσταση των υποδομών μέτρησης στους ΤΣΠ, γ) είναι σε εξέλιξη η εγκατάσταση μετρητικών διατάξεων στους ΑΗΣ Κρήτης και Ρόδου.