Αντικείμενο του Έργου

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην ανάπτυξη του νέου ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών (Information Management System - IMS), το οποίο θα διευκολύνει τη διαχείριση δεδομένων και θα αποτελέσει μια πλατφόρμα ολοκλήρωσης των επιχειρησιακών (Operational Technology-ΟΤ) και πληροφοριακών (Ιnformation Technology-IΤ) συστημάτων του ΔΕΔΔΗΕ (GIS, νέο πληροφοριακό σύστημα εξυπηρέτησης πελατών, SCADA-DMS, κλπ). Βασικοί αντικειμενικοί στόχοι του Information Management System είναι:

 • Ένα ενιαίο μοντέλο δεδομένων (Unified Data Model) για όλα τα ΟΤ/ΙΤ συστήματα,
 • Η ενεργοποίηση ενός σημείου εισόδου δεδομένων για τα ΟΤ/ΙΤ συστήματα,
 • Η επαλήθευση επιχειρησιακών δεδομένων (Data Validation),
 • Θέματα που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια (Cyber security) των δεδομένων,
 • Η υιοθέτηση σχετικών βιομηχανικών προτύπων για την ολοκλήρωση των συστημάτων με την υιοθέτηση των CIM standard, ICCP. 
 
Νέα Συστήματα και Υπηρεσίες
 • Servers
 • Enterprise Service Bus (ESB)
 • Data Bases

 

Οφέλη

Τα οφέλη που αναμένονται από την υλοποίηση του εν λόγω Έργου, αφορούν:

 • στη μείωση τεχνολογικών κινδύνων από την ολοκλήρωση επιχειρησιακών και πληροφοριακών συστημάτων
 • στην ολοκλήρωση των επιχειρησιακών και πληροφοριακών συστημάτων και στην υιοθέτηση κοινών standards συμβάλλει στη μείωση διάρκειας έργων ψηφιακού μετασχηματισμού
 • στη δυνατότητα βελτιστοποίησης εταιρικών διαδικασιών και λήψης αποφάσεων μέσω βελτιωμένης διαχείρισης πληροφοριών
 • στη μείωση κόστους συντήρησης και λειτουργίας επιχειρησιακών συστημάτων μέσω υιοθέτησης κοινών πρακτικών και ολοκλήρωσης με τα πληροφοριακά συστήματα
 • στη μείωση κόστους συντήρησης και λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων.
 • στην ενεργοποίηση δυνατοτήτων για διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, βελτίωση πρόβλεψης και συντήρησης επιχειρησιακών συστημάτων
 • στη δυνατότητα μελλοντικής εφαρμογής Big Data Analytics σε επιχειρησιακά δεδομένα
Πρόοδος Έργου
 

Το Έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 3ο τρίμηνο του 2023. Μέχρι τον 12ο/2019 είχε υλοποιηθεί το 28% του έργου. Συγκεκριμένα, έχει ολοκληρωθεί ο βασικός σχεδιασμός του συστήματος σε υψηλό επίπεδο (High level Blueprints) καθώς και η προετοιμασία των τευχών για τον διαγωνισμό επιλογής αναδόχου προμήθειας και εγκατάστασης των συστήματος διαχείρισης πληροφοριών (IMS). Επίσης γίνεται έρευνα αγοράς και ανάλυση στοιχείων με την ενσωμάτωση καλών πρακτικών (best practices) και εμπειριών από παρόμοια έργα στο εξωτερικό (lessons learned).