Αντικείμενο του Έργου

Το αντικείμενο του Έργου αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονων τηλεχειριζόμενων στοιχείων σε εναέρια Δίκτυα Μέσης Τάσης (ΜΤ) και σε Υποσταθμούς (Υ/Σ) Μέσης Τάσης /Χαμηλής Τάσης (ΜΤ/ΧΤ), τα οποία θα συνδεθούν με τα Περιφερειακά Κέντρα Ελέγχου Δικτύων Διανομής και θα διαχει-ρίζονται από αυτά.

 
Νέα Συστήματα και Υπηρεσίες
  • 2.000 τηλεχειριζόμενοι εναέριοι Διακόπτες Φορτίου (Δ/Φ)
  • 1.500 Remote Terminal Units- RTUs για τον τηλεχειρισμό διακοπτών ΜΤ
  • 820 τηλεχειριζόμενοι Διακόπτες Αυτόματης Επανα¬φοράς (ΔΑΕ) (re-closers)
  • 3.000 Ενδεικτικά Διελεύσεως Σφάλματος (ΕΔΣ) με τηλε-ένδειξη για Υ/Σ εσωτερικού χώρου.

 

Οφέλη

Τα οφέλη που αναμένονται από την υλοποίηση του εν λόγω Έργου, αφορούν:

  • στη βελτίωση του δείκτη ποιότητας ενέργειας System Average Interruption Duration Index (SAIDI), μέσω του τηλε-ελέγχου των τηλεχειριζόμενων στοιχείων επί του Δικτύου ΜΤ
  • στη μείωση του λειτουργικού κόστους του ΔΕΔΔΗΕ, λόγω του περιορισμού της ανάγκης επιτόπιων χειρισμών, της μείωσης απασχόλησης των συνεργείων κλπ
  • στην αύξηση της αξιοπιστίας του Δικτύου λόγω των δυνατοτήτων άμεσης επέμβασης σε ζωτικά στοιχεία των προς αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεω
  • στον περιορισμό των απωλειών ισχύος και ενέργειας στα Δίκτυα.
Πρόοδος Έργου
 

Το Έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 3o τρίμηνο του 2023. Μέχρι τον 12ο/2019 είχε υλοποιηθεί το 31% του έργου. Από τους τέσσερις (4) επιμέρους διαγωνισμούς που περιλαμβάνει το εν λόγω έργο, ο πρώτος που αφορά την προμήθεια 2000 τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου (Τ/Χ ΔΦ) για το εναέριο δίκτυο, ολοκληρώθηκε με επιτυχία και είναι σε φάση ολοκλήρωσης οι δοκιμές παραλαβής του υλικού. Επίσης, ο διαγωνισμός για την προμήθεια των 820 τηλεχειριζόμενων διακοπτών αυτόματης επαναφοράς (Τ/Χ ΔΑΕ) για το εναέριο δίκτυο έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η έναρξη των δοκιμών παραλαβής του υλικού.

Οι δύο (2) διαγωνισμοί για την προμήθεια 750 μονάδων τηλεχειρισμού (RTUs) και 1160 ενδεικτικών διελεύσεως σφάλματος (ΕΔΣ) σε Υποσταθμούς Εσωτ. Χώρου αντίστοιχα, ματαιώθηκαν και πρόκειται να επαναληφθούν εντός του πρώτου τριμήνου του 2020. Τα χρονοδιαγράμματα εγκατάστασης των εν λόγω υλικών θα διαφοροποιηθούν σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό λόγω των καθυστερήσεων υλοποίησης των διαγωνισμών προμήθειας.

Παράλληλα με  τους εν λόγω διαγωνισμούς γίνονται εγκαταστάσεις RTUs και ΕΔΣ παλαιότερης προμήθειας σε Υποσταθμούς Εσωτ. Χώρου.