Αντικείμενο του Έργου

Το αντικείμενο του Έργου αφορά στην επανεξέταση όλων των θεμάτων της εφοδιαστικής αλυσίδας της Εταιρείας και στην προώθηση βελτίωσης & εκσυγχρονισμού των σχετικών μεθόδων, πρακτικών και διαδικασιών. Στα ίδια πλαίσια θα επιδιωχθεί και η βέλτιστη αξιοποίηση του υπάρχοντος συστήματος ERP/SAP.

 

 
Νέα Συστήματα και Υπηρεσίες
 • Μελέτη αναδιοργάνωσης εφοδιαστικής αλυσίδας.
  Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης θα καθορισθούν συγκεκριμένες ενέργειες δράσης

 

Οφέλη

Τα οφέλη που αναμένονται από την υλοποίηση του εν λόγω Έργου, αφορούν:

 • στη δημιουργία μιας πλήρους πρότασης ενεργειών για την οργανωτική, διοικητική και λειτουργική αναδιάρθρωση της Εταιρείας σε κάθε πεδίο του κύκλου προμηθειών
 • στην αναδιοργάνωση των Αποθηκών
 • στη βέλτιστη ανακατανομή του στόλου των οχημάτων
 • στην κεντρική και ενιαία συστημική διαχείριση των αποθεμάτων μέσω κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων
 • στη δημιουργία διαδικασιών στο πλαίσιο των εθνικών και διεθνών standards
 • στη μείωση του λειτουργικού κόστους της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω αξιοποίησης συστημάτων, συγκέντρωσης εργασιών και αποδοτικότερης διαχείρισης πόρων.
Πρόοδος Έργου

Το Έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2021. Μέχρι τον 12ο/2019 ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αναδιοργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας σε τρείς κυρίως άξονες: Εφοδιαστική Αλυσίδα, Αποθήκες – Αποθέματα και Διαχείριση Στόλου Οχημάτων. Από τη μελέτη για κάθε πεδίο έχουν προκύψει προτάσεις συγκεκριμένων δράσεων, από τις οποίες είναι σε εξέλιξη οι κάτωθι ενέργειες:

 • H σύνταξη προτάσεων σχετικά με την επιλογή των κατάλληλων λύσεων, όσον αφορά τους αποθηκευτικούς χώρους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, κατόπιν διαγωνισμού που έχει ήδη διεξαχθεί.
 • Η προετοιμασία διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου μελέτης και ανάπτυξης Διαδικασιών και εφαρμογών IT, στο πλαίσιο Αναδιοργάνωσης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
 • «Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών τηλεματικής οχημάτων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.»: Ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη με την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης (αξιολόγηση τυπικών και τεχνικών στοιχείων)