ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 14ης/30.7.2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-209/2184142/17.9.2018 με την εταιρία «INTRAKAT» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΘΗΒΑΣ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας.

Αύξηση του αντικειμένου της πιο πάνω Σύμβασης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε την αύξηση του αντικειμένου της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-209/2184142/17.9.2018 με την εταιρία «INTRAKAT» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΘΗΒΑΣ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας, κατά 2.421.500,00 ευρώ, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό αύξησης 50%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 42% της Σύμβασης και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΜ 513102/5.4.2021 για την εκποίηση άχρηστων υλικών στην αποθήκη του Κηφισού.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσίας.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε:

 1. την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΜ 513102/5.4.2021 για την εκποίηση άχρηστων υλικών στην αποθήκη του Κηφισού και την τελική κατάταξη των παραδεκτών οικονομικών προσφορών, ανά είδος, σύμφωνα με τον Πίνακα τελικής κατάταξης προσφορών,
 2. την ανάδειξη, ως προσωρινών αναδόχων, για την ανάθεση της υπόψη εκποίησης, των ακόλουθων οικονομικών φορέων, ανά είδος:
 • για το είδος 1 (660 kg αγωγών Δικτύου Al (με προσμίξεις)), του οικονομικού φορέα «ΣΙΔΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ», έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 108.457,78 ευρώ
 • για το είδος 2 (000 kgr υπογείων καλωδίων Cu), του οικονομικού φορέα «ECORESET A.E.», έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 133.280,00 ευρώ
 • για το είδος 3 (000 kgr υπογείων καλωδίων Al XLPE), του οικονομικού φορέα «ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ.Ε.Π.Ε», έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 44.888,50 ευρώ
 • για το είδος 4 (000 kgr συγκεντρικών καλωδίων Cu), του οικονομικού φορέα «ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ.Ε.Π.Ε», έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 447.970,40 ευρώ
 • για το είδος 5 (000 kg συγκεντρικών καλωδίων Al), του οικονομικού φορέα «ECORESET A.E.», έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 213.708,00 ευρώ
 • για το είδος 6 (615 kgr μετάλλων Al μεθ’ ετέρων μετάλλων ή υλικών), του οικονομικού φορέα «Φ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ A.E.», έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 73.707,75 ευρώ
 • για το είδος 8 (214 kgr μετάλλων χυτοσιδήρου μεθ’ ετέρων μετάλλων ή υλικών), του οικονομικού φορέα «Φ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ A.E.», έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 23.879,83 ευρώ
 • για το είδος 9 (837 kgr μετάλλων Cu μεθ’ ετέρων μετάλλων ή υλικών), του οικονομικού φορέα «ECORESET A.E.», έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 129.518,63 ευρώ.
 1. τη ματαίωση της εκποίησης του είδους 7 (100 kgr μέταλλα ορείχαλκου μεθ’ ετέρων μετάλλων ή υλικών) και του είδους 10 (000 kgr μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας) του πιο πάνω διαγωνισμού, καθώς δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά για τα είδη αυτά,
 2. ότι η συνολική αξία των πιο πάνω αναθέσεων ανέρχεται σε 175.410,89 ευρώ και γίνεται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΜ 513102/5.4.2021 και τους Πίνακες ανάθεσης προσωρινών αναδόχων.

-------------------------------------------------------