ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 6ης/2.4.2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 507002/15.7.2020 για την προμήθεια Μεταλλοενδεδυμένων Πινάκων Μ.Τ. και ανταλλακτικών αυτών.

           Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Η Εκτελεστική Επιτροπή ματαίωσε τον διαγωνισμό αριθ. 507002/15.07.2020 για την προμήθεια Μεταλλοενδεδυμένων Πινάκων Μ.Τ. και ανταλλακτικών αυτών, δεδομένου ότι όλες οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν ως μη παραδεκτές και ο διαγωνισμός απέβη άγονος εκ του αποτελέσματος.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 503008/24.9.2020 για την προμήθεια μονοπολικών & τριπολικών αποζευκτών με μονωτήρες πορσελάνης.

           Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Η Εκτελεστική Επιτροπή:

  1. εγκρίνει την επικύρωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των Υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά» του διαγωνισμού αριθ. 503008/24.9.2020 για την προμήθεια μονοπολικών & τριπολικών αποζευκτών με μονωτήρες πορσελάνης [πέντε (5) είδη] και την τελική κατάταξη των παραδεκτών οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με τον Πίνακα Τελικής Κατάταξης Προσφορών,
  2. εγκρίνει την ανάδειξη, ως προσωρινών αναδόχων, για τα προς ανάθεση είδη, των ακόλουθων οικονομικών φορέων:
  • 310 τεμ. μονοπολικών αποζευκτών 20KV, εξωτερικού χώρου υπερενισχυμένης μόνωσης (υπερβαρέως τύπου) (είδος 1), του τυπικά και τεχνικά αποδεκτού οικονομικού φορέα ΣΤΑΛΚΟ ΑΒΕ, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 16.430,00 (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση του υλικού σε καθορισμένες Περιφερειακές αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ, επάνω σε αυτοκίνητό του
  • 3.360 τεμ. μονοπολικών αποζευκτών 20KV, εξωτερικού χώρου ενισχυμένης μόνωσης (βαρέως τύπου) (είδος 2), του τυπικά και τεχνικά αποδεκτού οικονομικού φορέα ΣΤΑΛΚΟ ΑΒΕ, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 235.200,00 (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση του υλικού σε καθορισμένες Περιφερειακές αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ, επάνω σε αυτοκίνητό του
  • 1.680 τεμ. μονοπολικών αποζευκτών 20KV, εξωτερικού χώρου κανονικής μόνωσης (είδος 3), του τυπικά και τεχνικά αποδεκτού οικονομικού φορέα ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 132.720,00 (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση του υλικού σε καθορισμένες Περιφερειακές αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ, επάνω σε αυτοκίνητό του
  • 1.200 τεμ. τριπολικών αποζευκτών 20KV, εξωτερικού χώρου ενισχυμένης μόνωσης (βαρέως τύπου) (είδος 4), του τυπικά και τεχνικά αποδεκτού οικονομικού φορέα ΣΤΑΛΚΟ ΑΒΕ, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 471.600,00 (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση του υλικού σε καθορισμένες Περιφερειακές αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ, επάνω σε αυτοκίνητό του
  • 600 τεμ. τριπολικών αποζευκτών 20KV, εξωτερικού χώρου υπερενισχυμένης μόνωσης (υπερβαρέως τύπου) (είδος 5), του τυπικά και τεχνικά αποδεκτού οικονομικού φορέα ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 250.800,00 (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση του υλικού σε καθορισμένες Περιφερειακές αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ, επάνω σε αυτοκίνητό του.

Η συνολική αξία των παραπάνω αναθέσεων ανέρχεται σε € 1.106.750,00 (πλέον Φ.Π.Α.).

-------------------------------------------------------

Θέμα: Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των συστημάτων SCADA/DMS όλων των Περιφερειών του ΔΕΔΔΗΕ και των περιφερειακών RTU του Οίκου EFACEC».

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε:

  • την ανάθεση του Έργου: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των συστημάτων SCADA/DMS όλων των Περιφερειών του ΔΕΔΔΗΕ και των περιφερειακές RTU του Οίκου EFACEC», μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, στον Οίκο EFACEC ENERGIA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELECTRICOS S.A., έναντι τιμήματος 2.100.000,00 €, περιλαμβανομένου τυχόν δικαιώματος προαίρεσης μέσω ενεργοποίησης προαιρετικών υπηρεσιών υποστήριξης
  • τη διακοπή των υπηρεσιών υποστήριξης του ΚΣΕ SCADA/DMS της ΔΠΑ, όπως ορίζονται στη Σύμβαση αριθ. ΔΕΗ/5098031/21.7.2010 και τη μείωση των αντίστοιχων ποσοτήτων
  • τη μη έναρξη των υπηρεσιών υποστήριξης του ΚΣΕ SCADA/DMS της ΔΠΝ, όπως ορίζονται στη Σύμβαση αριθ. ΔΕΗ/5099041/6.6.2011 και τη μείωση των αντίστοιχων ποσοτήτων.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-209/2181101/3.10.2018 με την Εταιρία «ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Αθήνας» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής.

Αύξηση του αντικειμένου της πιο πάνω Σύμβασης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε την αύξηση του αντικειμένου της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-209/2181101/3.10.2018 με την Εταιρία «ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Αθήνας» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης προαίρεσης έως 50%, κατά 3.675.000,00 €, δηλαδή αύξηση σε ποσοστό 50%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 50% της Σύμβασης και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

-------------------------------------------------------