ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 13ης/21.7.2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-209/2183132/3.10.2018 με την εταιρία «Σ.Χ.Σ. ΑΤΕΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου.

Αύξηση του αντικειμένου της πιο πάνω Σύμβασης.

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε την αύξηση του αντικειμένου της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-209/2183132/3.10.2018 με την εταιρία «Σ.Χ.Σ. ΑΤΕΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου, κατά 2.394.000,00 ευρώ, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό αύξησης 50%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 43% της Σύμβασης και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-209/2183135/3.10.2018 με την εταιρία «Σ.Χ.Σ. ΑΤΕΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου.

Αύξηση του αντικειμένου της πιο πάνω Σύμβασης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε την αύξηση του αντικειμένου της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-209/2183135/3.10.2018 με την εταιρία «Σ.Χ.Σ. ΑΤΕΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου, κατά 2.466.750,00 ευρώ, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό αύξησης 50%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 31% της Σύμβασης και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-209/2183131/4.10.2018 με την εταιρία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΡΓΟΥ – ΖΑΚΥΝΘΟΥ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου.

Αύξηση του αντικειμένου της πιο πάνω Σύμβασης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε την αύξηση του αντικειμένου της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-209/2183131/4.10.2018 με την εταιρία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΡΓΟΥ – ΖΑΚΥΝΘΟΥ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου, κατά 3.184.000,00 ευρώ, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό αύξησης 50%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 36% της Σύμβασης και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. 

-------------------------------------------------------

 

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-209/2182124/1.10.2018 με την εταιρία «ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης.

Αύξηση του αντικειμένου της πιο πάνω Σύμβασης.

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε την αύξηση του αντικειμένου της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-209/2182124/1.10.2018 με την εταιρία «ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης, κατά 1.282.500 ευρώ, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό αύξησης 50%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 43% της Σύμβασης και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. 

-------------------------------------------------------

Θέμα: Ανάθεση, με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, της προμήθειας συνθετικών μονωτήρων ανάρτησης και στήριξης.

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε:

 

  1. την ανάδειξη, ως προσωρινών αναδόχων, για την προμήθεια συνθετικών μονωτήρων ανάρτησης και στήριξης, των οικονομικών φορέων ως εξής:

 

1.1  ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ, για την προμήθεια 23.000 τεμ. συνθετικών μονωτήρων ανάρτησης, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 235.704,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση των υλικών στις Περιφερειακές αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., επάνω σε αυτοκίνητο του προμηθευτή.

 

Η υπόψη ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης αριθ. 5015041/10.1.2018, την από 4.6.2021 προσφορά του οικονομικού φορέα ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ και όπως αναλυτικά αναγράφεται στον σχετικό Πίνακα ανάθεσης προσωρινών αναδόχων.

 

1.2  ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ, για την προμήθεια 49.000 τεμ. συνθετικών μονωτήρων στήριξης, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 629.062,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση των υλικών στις Περιφερειακές αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., επάνω σε αυτοκίνητο του προμηθευτή.

 

Η υπόψη ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης αριθ. 5015042/22.12.2017, την από 27.5.2021 προσφορά του οικονομικού φορέα ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ και όπως αναλυτικά αναγράφεται στον σχετικό Πίνακα ανάθεσης προσωρινών αναδόχων.

Η συνολική αξία των ανωτέρω αναθέσεων ανέρχεται σε 864.766,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

-------------------------------------------------------