ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 4ης/10.3.2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΠΑ/9101003/20 για την εκτέλεση του Έργου: «Οικοδομικές Εργασίες Συντήρησης, Ανακαίνισης και Διαμόρφωσης Υ/Σ πόλεως Μ.Τ./Χ.Τ. αρμοδιότητας ΔΠΑ».

–  Έγκριση της διενέργειας του πιο πάνω διαγωνισμού.

–  Έγκριση της σχετικής διακήρυξης.

–  Συγκρότηση Επιτροπής Αποσφράγισης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού αριθ. ΔΠΑ/9101003/20 για την εκτέλεση του Έργου: «Οικοδομικές Εργασίες Συντήρησης, Ανακαίνισης και Διαμόρφωσης Υ/Σ πόλεως Μ.Τ./Χ.Τ. αρμοδιότητας ΔΠΑ», με ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου, με βάση τους όρους της διακήρυξης αριθ. ΔΠΑ/9101003/20 και τα σχέδια που τη συνοδεύουν, προϋπολογισμού ύψους 2.000.000 ευρώ, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δυνατότητα προαίρεσης έως +50%, τόσο στο συμβατικό ποσόν, όσο και στον χρόνο ισχύος της Σύμβασης.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-209/2183129/3.10.2018 με την εταιρία «Σ.Χ.Σ. ΑΤΕΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου.

Αύξηση του αντικειμένου της πιο πάνω Σύμβασης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε την αύξηση του αντικειμένου της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-209/2183129/3.10.2018 με την εταιρία «Σ.Χ.Σ. ΑΤΕΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου, κατά 1.925.000,00 ευρώ, δηλαδή αύξηση σε ποσοστό 50%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 45% της Σύμβασης και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-209/2184138/3.10.2018 με την εταιρία «Σ.Χ.Σ. ΑΤΕΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας.

Αύξηση του αντικειμένου της πιο πάνω Σύμβασης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε την αύξηση του αντικειμένου της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-209/2184138/3.10.2018 με την εταιρία «Σ.Χ.Σ. ΑΤΕΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας, κατά 2.157.887 ευρώ, δηλαδή αύξηση σε ποσοστό 49,98%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 45% της Σύμβασης και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 507904/16.3.2020 για την προμήθεια συστημάτων τηλεχειρισμών με ακουστική συχνότητα (ΣΤΑΣ).

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. 507904/16.3.2020 για την προμήθεια συστημάτων τηλεχειρισμών με ακουστική συχνότητα (ΣΤΑΣ) και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα ENERTA Α.Ε. ως προσωρινού αναδόχου του πιο πάνω διαγωνισμού, έναντι συνολικού τιμήματος 901.653,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση των υλικών στην αποθήκη Καλιστήρη/ΔΠΑ (1028), στον Ασπρόπυργο Αττικής.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 502001/29.5.2020 για την προμήθεια εξαρτημάτων Σ.Κ. εναέριων δικτύων Χ.Τ. 3x70 mm2 AL + 54,6 mm2 AAAC + 25 mm2 AL αναρτημένου τύπου.

–  Ματαίωση της προμήθειας είδους του πιο πάνω διαγωνισμού.

– Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της προμήθειας των υπόλοιπων ειδών αυτού.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε:

  1. τη ματαίωση της προμήθειας του είδους 1 (38.400 τεμάχια σφιγκτήρων ανάρτησης) του διαγωνισμού αριθ. 502001/29.5.2020, ενδεικτικής προϋπολογισμένης αξίας 87.168,00 ευρώ, λόγω μη υποβολής παραδεκτής προσφοράς,
  2. την επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών 2, 3, 4 και 5 (σφιγκτήρας τέρματος και συνδετήρες διακλάδωσης και παροχών) και την ανάδειξη, ως προσωρινών αναδόχων, των ακόλουθων οικονομικών φορέων:
  • ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ για τα είδη 2 & 5, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος 000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)
  • ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ για το είδος 3, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος 200,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)
  • ΓΑΪΤΑΝΕΛΗΣ ΑΒΕΤΕ για το είδος 4, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος 397.056,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α,)

Η συνολική αξία των προς ανάθεση ποσοτήτων ανέρχεται σε 765.256,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

-------------------------------------------------------