ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 1ης/22.1.2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 501919/22.5.2020 για τον εμποτισμό & επανεμποτισμό ξυλείας με κρεοζωτέλαιο των αναδόχων.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσίας.

H Εκτελεστική Επιτροπή ενέκρινε:

  1. την επικύρωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά» του διαγωνισμού αριθ. 501919/22.05.2020 για τον εμποτισμό & επανεμποτισμό ξυλείας με κρεοζωτέλαιο των αναδόχων,
  2. την ανάδειξη, ως προσωρινών αναδόχων, στον ανωτέρω διαγωνισμό για τις προς ανάθεση ποσότητες:
  • της Κοινοπραξίας «ΕΛΒΙΕΞ» Ο.Ε. Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΤΕΘ Α.Ε. – ΔΡΙΤΣΑ ΚΑΓΚΛΗ ΑΒΕΕ, για ποσότητα 682 m3, έναντι συνολικού τιμήματος € 2.475.929,00 (πλέον Φ.Π.Α.)
  • του οικονομικού φορέα ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΔΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ με το δ.τ. «BIONRGWOOD», για ποσότητα 3.378 m3 έναντι συνολικού τιμήματος € 693.819,00 (πλέον Φ.Π.Α.).

Η συνολική αξία των προς ανάθεση ποσοτήτων, ανέρχεται σε € 3.169.748,00 (πλέον Φ.Π.Α.).

-------------------------------------------------------

Θέμα: Ανάθεση, με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, χωρίς προηγούμενη προκήρυξη, της προμήθειας φυγοκεντρικών τσιμεντόστυλων.

H Εκτελεστική Επιτροπή ενέκρινε την ανάθεση προμήθειας 1.770 τεμαχίων φυγοκεντρικών τσιμεντόστυλων δεκαπέντε (15) κατηγοριών, στον οικονομικό φορέα ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος € 970.110,25 (πλέον Φ.Π.Α.).

-------------------------------------------------------