ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 12ης/9.7.2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: Ανάθεση, με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, της παροχής των υπηρεσιών: «Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων και κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής Μ.Τ. & Χ.Τ. σε αποστάσεις μεγαλύτερες των προβλεπόμενων ορίων ασφαλείας» για τις Περιοχές της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής που έχουν τεθεί σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε την επιλογή των αναδόχων, με τη διαδικασία της ανάθεσης χωρίς προηγούμενη προκήρυξη, για τη παροχή υπηρεσιών: «Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων και κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής Μ.Τ. & Χ.Τ. σε αποστάσεις μεγαλύτερες των προβλεπόμενων ορίων ασφαλείας» για τις Περιοχές της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής που έχουν τεθεί σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας, με προϋπολογισμό 960.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. ως ακολούθως:

Α/Α

ΤΜΗΜΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1

ΔΠΑ/ΕΠ-70011.1/2021

ΤΕΝΕΝΤΕΣ ΣΤΑΥΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

80.000,00 €

2

ΔΠΑ/ΕΠ-70011.2/2021

ΣΟΥΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

380.000,00 €

3

ΔΠΑ/ΕΠ-70011.3/2021

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ.

20.000,00 €

4

ΔΠΑ/ΕΠ-70011.4/2021

ΑΝΤΩΝΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

60.000,00 €

5

ΔΠΑ/ΕΠ-70011.5/2021

ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

60.000,00 €

6

ΔΠΑ/ΕΠ-70011.6/2021

ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

180.000,00 €

7

ΔΠΑ/ΕΠ-70011.7/2021

ΓΕΩΦΩΣ ΑΤΕΒΕ

180.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

960.000,00 €

-------------------------------------------------------