ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 3ης/18.2.2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΜ/512006/24.9.2020 για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Πληροφοριακού Συστήματος Εξυπηρέτησης Χρηστών Δικτύου (Υποέργο 2).

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσιών.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε:

  1. την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα «PLANET Α.Ε.» ως παραδεκτής,
  2.  την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «PLANET Α.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Πληροφοριακού Συστήματος Εξυπηρέτησης Χρηστών Δικτύου (Υποέργο 2), έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 529.930,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

-------------------------------------------------------