ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 2ης/12.2.2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: Αναμίσθωση του ήδη μισθωμένου κτιρίου, στο οποίο στεγάζεται η έδρα της Περιοχής Δυτικής Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε την αναμίσθωση του ακινήτου επί της οδού Αισώπου 20, Θεσσαλονίκη, όπου στεγάζεται η έδρα της Περιοχής Δυτικής Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης, με μίσθωμα 14.314,18  €/μήνα, πλέον ½ του χαρτοσήμου. Η έναρξη της μίσθωσης είναι από 01-01-2021 και η χρονική διάρκεια είναι 6 χρόνια. Το συνολικό ύψος των μισθωμάτων που θα καταβληθεί για το υπόψη ακίνητο στην 6ετή διάρκεια της μίσθωσης, θα ανέλθει σε 1.030.620,96 ευρώ.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 505910/17.1.2020 για την προμήθεια στελεχών ασφαλειών (τηκτών) 20 kV.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. 505910/17.1.2020 για την προμήθεια στελεχών ασφαλειών (τηκτών) 20 kV και την ανάδειξη, ως προσωρινού αναδόχου, του οικονομικού φορέα ΕΜΜ. ΤΑΛΙΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, με δ.τ. ELENCO, για την προμήθεια συνολικά 294.630 τεμ. τηκτών ασφαλειών 20 kV, έναντι συνολικού τιμήματος 590.975,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), για υλικά παραδοτέα στις Περιφερειακές αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επάνω σε αυτοκίνητο του αναδόχου.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 502904/7.2.2020 για την προμήθεια υπόγειου καλωδίου Υ.Τ., μόνωσης χαρτιού – ελαίου.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. 502904/7.2.2020 για την προμήθεια υπόγειου καλωδίου Υ.Τ., μόνωσης χαρτιού – ελαίου και την ανάδειξη, ως προσωρινού αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισμού, του οικονομικού φορέα LS Cable and System LTD, έναντι συνολικού αναπροσαρμόσιμου τιμήματος 1.032.000,00 ευρώ, για παράδοση του υλικού στην 1001 Περιφερειακή αποθήκη Κηφισού ή στην 1028 αποθήκη Ασπροπύργου, επί αυτοκινήτου του αναδόχου.

-------------------------------------------------------