ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 9ης/19.5.2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΕΕΔ/6800000049/12.6.2020 με την εταιρία ABB Power Grids Ελλάδα Μονοπρόσωπη Α.Ε. για την εκτέλεση του Έργου: «Επέκταση με επαύξηση του Υ/Σ Κασσανδρείας – Έργα πολιτικού μηχανικού, προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού».

Τροποποίηση όρων της πιο πάνω Σύμβασης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε:

  1. την ανάθεση στον ανάδοχο της προμήθειας, εγκατάστασης, δοκιμών και θέσης σε λειτουργία όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για τη διασύνδεση μεταξύ των ζυγών ΜΤ των Μ/Σ Νο 1 και Νο 3, ως επιπλέον εργασία, με συνολικό τίμημα 85.000,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και την υπογραφή σχετικού Συμπληρώματος της Σύμβασης,
  2. την παράταση της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση των ΕΠΜ κατά συνολικά ογδόντα πέντε (85) ημέρες και αντίστοιχα την ισόχρονη παράταση της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του αντικειμένου της αρχικής Σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 08.05.2021, για λόγους που δεν οφείλονται στον ανάδοχο και τη σχετική αναθεώρηση του συμβατικού χρονοδιαγράμματος,
  3. τη μετατροπή της συνολικής προθεσμίας πέρατος του αντικειμένου της αρχικής Σύμβασης σε νέα αποκλειστική τμηματική προθεσμία,
  4. τον ορισμό νέας συνολικής προθεσμίας πέρατος του Έργου, σε 195 ημέρες από την υπογραφή του Συμπληρώματος της Σύμβασης, προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόσθετο αντικείμενο του Έργου,
  5. την αναγκαία αναδιατύπωση του άρθρου 7 του Συμφωνητικού «Ποινικές Ρήτρες», λόγω τροποποίησης των τμηματικών προθεσμιών της Σύμβασης και τον ορισμό ποινικής ρήτρας 0,3% επί του τιμήματος του πρόσθετου αντικειμένου του Έργου, για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος του Έργου.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-209/2183126/2.10.2018 με την εταιρία «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου.

Αύξηση του αντικειμένου της πιο πάνω Σύμβασης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε την αύξηση του αντικειμένου της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-209/2183126/2.10.2018 με την εταιρία «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου, κατά 1.200.000,00 ευρώ, δηλαδή αύξηση σε ποσοστό 45,7%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 28% της Σύμβασης και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-209/2183130/4.10.2018 με την εταιρία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου.

Αύξηση του αντικειμένου της πιο πάνω Σύμβασης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε την αύξηση του αντικειμένου της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-209/2183130/4.10.2018 με την εταιρία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου, κατά 1.921.000 ευρώ, δηλαδή αύξηση σε ποσοστό 50%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 32% της Σύμβασης και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-209/2185150/3.10.2018 με την εταιρία «ΣΧΣ ΑΤΕΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΩ ΤΜΗΜΑ Β» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών.

Αύξηση του αντικειμένου της πιο πάνω Σύμβασης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε την αύξηση του αντικειμένου της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-209/2185150/3.10.2018 με την εταιρία «ΣΧΣ ΑΤΕΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΩ ΤΜΗΜΑ Β» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών, κατά 1.456.000 ευρώ, δηλαδή αύξηση σε ποσοστό 50%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 9% της Σύμβασης και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-209/2185155/3.10.2018 με την εταιρία «ΣΧΣ ΑΤΕΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών.

Αύξηση του αντικειμένου της πιο πάνω Σύμβασης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε την αύξηση του αντικειμένου της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-209/2185155/3.10.2018 με την εταιρία «ΣΧΣ ΑΤΕΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών, κατά 2.677.500 ευρώ, δηλαδή αύξηση σε ποσοστό 50%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 37% της Σύμβασης και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-209/2185148/3.10.2018 με την εταιρία «ΣΧΣ ΑΤΕΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΟΔΟΥ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών.

Αύξηση του αντικειμένου της πιο πάνω Σύμβασης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε την αύξηση του αντικειμένου της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-209/2185148/3.10.2018 με την εταιρία «ΣΧΣ ΑΤΕΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΟΔΟΥ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών, κατά 4.900.000 ευρώ, δηλαδή αύξηση σε ποσοστό 45,76%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 17% της Σύμβασης και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-209/2185153/3.10.2018 με την εταιρία «ΣΧΣ ΑΤΕΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΜΟΥ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών.

Αύξηση του αντικειμένου της πιο πάνω Σύμβασης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε την αύξηση του αντικειμένου της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-209/2185153/3.10.2018 με την εταιρία «ΣΧΣ ΑΤΕΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΜΟΥ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών, κατά 1.697.500 ευρώ, δηλαδή αύξηση σε ποσοστό 50%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 30% της Σύμβασης και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

-------------------------------------------------------