ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 15ης/2.9.2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-209/2182111/1.10.2018 με την εταιρία «ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης.

Αύξηση του αντικειμένου της πιο πάνω Σύμβασης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε την αύξηση του αντικειμένου της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-209/2182111/1.10.2018 με την εταιρία «ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης, κατά 883.500 ευρώ, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό αύξησης 50%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 38% της Σύμβασης και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-209/2182122/1.10.2018 με την εταιρία «ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης.

Αύξηση του αντικειμένου της πιο πάνω Σύμβασης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε την αύξηση του αντικειμένου της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-209/2182122/1.10.2018 με την εταιρία «ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης, κατά 2.475.000 ευρώ, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό αύξησης 50%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 45% της Σύμβασης και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-209/2182123/1.10.2018 με την εταιρία «Κ/Ξ ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης.

Αύξηση του αντικειμένου της πιο πάνω Σύμβασης

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε την αύξηση του αντικειμένου της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-209/2182123/1.10.2018 με την εταιρία «Κ/Ξ ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης, κατά 2.530.000 ευρώ, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό αύξησης 50%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 45% της Σύμβασης και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-209/2183136/4.10.2018 με την εταιρία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου.

Αύξηση του αντικειμένου της πιο πάνω Σύμβασης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε την αύξηση του αντικειμένου της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-209/2183136/4.10.2018 με την εταιρία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου, κατά 1.658.500,00 ευρώ, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό αύξησης 50%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 38% της Σύμβασης και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-209/2183125/3.10.2018 με την εταιρία «ΣΧΣ ΑΤΕΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΙΓΙΟΥ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου.

Αύξηση του αντικειμένου της πιο πάνω Σύμβασης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε την αύξηση του αντικειμένου της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-209/2183125/3.10.2018 με την εταιρία «ΣΧΣ ΑΤΕΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΙΓΙΟΥ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου, κατά 3.842.500,00 ευρώ, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό αύξησης 50%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 42% της Σύμβασης και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

-------------------------------------------------------

 Θέμα:   Σύμβαση αριθ. ΔΕΕΔ/7000000170/22.9.2016 με την εταιρία Grid Solutions Hellas AE για την εκτέλεση του Έργου: «Ανακατασκευή έξι (6) Τριφασικών Μετασχηματιστών Ισχύος 40/50MVA, 150/15, 75-21 kV, Συνδεσμολογίας Dyn1 και προμήθεια ενός (1) Πλήρους Σετ Υλικών/Ανταλλακτικών, με Επανασχεδιασμό των πηνίων ΥΤ».

Τροποποίηση όρων της πιο πάνω Σύμβασης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε:

 1. την έγκριση, αναφορικά με τη Σύμβαση αριθ. ΔΕΕΔ/7000000170/22.9.2016 με την εταιρία Grid Solutions Hellas AE για την εκτέλεση του Έργου: «Ανακατασκευή έξι (6) Τριφασικών Μετασχηματιστών Ισχύος 40/50MVA, 150/15, 75-21 kV, Συνδεσμολογίας Dyn1 και προμήθεια ενός (1) Πλήρους Σετ Υλικών/Ανταλλακτικών, με Επανασχεδιασμό των πηνίων ΥΤ», της τροποποίησης όρων αυτής, ως εξής:
 • παράταση των τμηματικών προθεσμιών ανακατασκευής του 4ου και 5ου Μ/Σ κατά ενενήντα τέσσερις (94) ημέρες
 • παράταση των τμηματικών προθεσμιών ανακατασκευής του 6ου και 7ου Μ/Σ κατά διακόσιες ενενήντα εννέα (299) ημέρες
 • καθορισμός ως νέας προθεσμίας για την παράδοση του πλήρους σετ υλικών/ανταλλακτικών της 5.10.2021
 • παράταση της συνολικής προθεσμίας για την περάτωση της παροχής υπηρεσίας κατά τριακόσιες ενενήντα τρεις (393) ημέρες, ήτοι η νέα ημερομηνία πέρατος είναι η 31.12.2021.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΜ 513103/7.4.2021 για την εκποίηση άχρηστων υλικών στην αποθήκη του Ασπροπύργου.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσίας.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε:

 1. την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΜ 513103/7.4.2021 για την εκποίηση άχρηστων υλικών στην αποθήκη του Ασπροπύργου και την τελική κατάταξη των παραδεκτών οικονομικών προσφορών,
 2. την ανάδειξη, ως προσωρινών αναδόχων, για την ανάθεση της υπόψη εκποίησης, των ακόλουθων οικονομικών φορέων, ανά είδος:
 • για το είδος 1 (123 kgr αγωγοί περιελίξεων εμαγιέ), του οικονομικού φορέα «ΚΥΚΛΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 181.323,58 ευρώ
 • για το είδος 2 (535 kgr υπόγεια καλώδια AL XLPE), του οικονομικού φορέα «ΒΙΟΚΑΛΩΔΙΑ ΕΠΕ», έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 62.168,26 ευρώ
 • για το είδος 3 (000 kgr συγκεντρικά καλώδια Cu), του οικονομικού φορέα «ΚΥΚΛΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 538.581,34 ευρώ
 • για το είδος 4 (000 kgr συγκεντρικά καλώδια Al), του οικονομικού φορέα «ΒΙΟΚΑΛΩΔΙΑ ΕΠΕ», έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 248.517,48 ευρώ
 • για το είδος 5 (943 kg μέταλλα Al μεθ’ ετέρων μετάλλων ή υλικών), του οικονομικού φορέα «ΚΥΚΛΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 11.235,97 ευρώ
 • για το είδος 6 (902 kgr υποβρύχια καλώδια), του οικονομικού φορέα «ECORESET A.E.», έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 5.974,80 ευρώ
 • για το είδος 7 (560 kgr μετασχηματιστές μέτρησης Μέσης Τάσεως παντός τύπου), του οικονομικού φορέα «ΒΙΟΚΑΛΩΔΙΑ ΕΠΕ», έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 1.500,18 ευρώ
 • για το είδος 9 (906 kg συρματόσχοινα παντός τύπου), του οικονομικού φορέα «ΒΙΟΚΑΛΩΔΙΑ ΕΠΕ», έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 15.169,97 ευρώ.
 1. τη ματαίωση της εκποίησης του είδους 8 (47 kg μετασχηματιστές μέτρησης Χαμηλής Τάσεως παντός τύπου) και του είδους 10 (000 kg μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας παντός τύπου) του πιο πάνω διαγωνισμού, καθώς δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά για τα είδη αυτά,
 1. ότι η συνολική αξία των πιο πάνω αναθέσεων ανέρχεται σε 064.471,58 ευρώ και γίνεται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΜ 513103/7.4.2021 και τους Πίνακες ανάθεσης προσωρινών αναδόχων.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Διαδικασία με διαπραγματεύσεις χωρίς προηγούμενη δημοσίευση αριθ. 508105/2.8.2021 για την προμήθεια Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Μετρήσεως Τάσεως – Εντάσεως

Επικύρωση των αποτελεσμάτων της πιο πάνω διαδικασίας και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε:

 1. την επικύρωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας με διαπραγματεύσεις χωρίς προηγούμενη δημοσίευση αριθ. 508105/2.8.2021 για την προμήθεια τριών (3) ειδών Μ/Σ Μετρήσεως Τάσεως – Εντάσεως και την τελική κατάταξη των παραδεκτών προσφορών,
 2. την ανάδειξη, ως προσωρινών αναδόχων, για την ανάθεση της υπόψη εκποίησης, των ακόλουθων οικονομικών φορέων, ανά είδος:
 • για το είδος 1 (Κ.Υ. 4560002948) και για 750 τεμάχια του είδους 3 (Κ.Υ. 4560003813), του οικονομικού φορέα POWERTEC A.E., έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος ύψους 900,00 ευρώ (πλέoν Φ.Π.Α.), για παράδοση των υλικών στην αποθήκη 7001( Ρουφ) της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επί αυτοκινήτου του αναδόχου
 • για το είδος 2 (Κ.Υ. 4560003801) και για 750 τεμάχια του είδους 3 (Κ.Υ. 4560003813), του οικονομικού φορέα ΣΤΑΛΚΟ Α.Β.Ε., έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος ύψους 900,00 ευρώ (πλέoν Φ.Π.Α.), για παράδοση των υλικών στην αποθήκη 7001( Ρουφ) της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επί αυτοκινήτου του αναδόχου.
 1. ότι οι πιο πάνω αναθέσεις γίνονται σύμφωνα με τους όρους της διαδικασίας με διαπραγματεύσεις χωρίς προηγούμενη δημοσίευση αριθ. 508105/2.8.2021 και όπως αναλυτικά αναγράφεται στους συνημμένους Πίνακες ανάθεσης προσωρινών αναδόχων I και II.

-------------------------------------------------------