ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 8ης/28.4.2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 507001/25.5.2020 για την προμήθεια Ενδεικτικών Διελεύσεως Σφάλματος (ΕΔΣ) υπογείων δικτύων Μ.Τ. και μονάδων επικοινωνίας για σύνδεση με τα ΕΔΣ.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε:

 1. την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. 507001/25.5.2020 για την προμήθεια Ενδεικτικών Διελεύσεως Σφάλματος (ΕΔΣ) υπογείων δικτύων Μ.Τ. και μονάδων επικοινωνίας για σύνδεση με τα ΕΔΣ (Ομάδες Α και Β).
 2. την τελική κατάταξη των παραδεκτών προσφορών και την ανάδειξη των ακόλουθων οικονομικών φορέων ως προσωρινών αναδόχων του παραπάνω διαγωνισμού:
 • «POWERTEC A.E.», για το σύνολο των ζητούμενων ειδών της Ομάδας Α έναντι συνολικού τιμήματος € 110,00 (πλέον Φ.Π.Α.),
 • «INTRACOM TELECOM», για το σύνολο των ζητούμενων ειδών της Ομάδας Β, έναντι συνολικού τιμήματος € 223,50 (πλέον Φ.Π.Α.),

για παράδοση των υλικών στην Περιφερειακή Αποθήκη του ΔΕΔΔΗΕ ΔΠΑ/ΚΑΛΙΣΤΗΡΗ (1028) Λ. Νάτο 20, Ασπρόπυργος, Αττική, επί αυτοκινήτου του αναδόχου.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 515812/26.3.2019 για την προμήθεια καλαθοφόρων οχημάτων.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε την επικύρωση των αποτελεσμάτων και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού αριθ. 515812/26.3.2019 για την προμήθεια πετρελαιοκίνητων καλαθοφόρων οχημάτων, έναντι συνολικού τιμήματος € 1.175.000,00, πλέον Φ.Π.Α., που αναλύεται ως ακολούθως:

 • τεσσάρων (4) πετρελαιοκίνητων καλαθοφόρων οχημάτων γραμμών Διανομής με κίνηση στους 4 τροχούς, ύψους εργασίας 14m, με μονωτικό καλάθι, έναντι συνολικού τιμήματος € 952.000,00 (238.000,00 €/όχημα), πλέον Φ.Π.Α.
 • ενός (1) πετρελαιοκίνητου καλαθοφόρου οχήματος γραμμών Διανομής με κίνηση στους 2 τροχούς, ύψους εργασίας 14m, με μονωτικό καλάθι, έναντι συνολικού τιμήματος € 223.000,00, πλέον Φ.Π.Α.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 503003/16.7.2020 για την προμήθεια βάσης και θήκης ασφαλειοαποζεύκτη υπαίθρου 20KV με μονωτήρες πορσελάνης, κανονικής και ενισχυμένης μόνωσης.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

 Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε:

 1. την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. 503003/16.7.2020 για την προμήθεια βάσης και θήκης ασφαλειοαποζεύκτη υπαίθρου 20KV με μονωτήρες πορσελάνης, κανονικής και ενισχυμένης μόνωσης [δύο (2) απαρτίες υλικών],
 2. την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων για τις προς ανάθεση απαρτίες υλικών των ακόλουθων οικονομικών φορέων:

Απαρτία Α

 • Είδος 1 : 24.000 τεμ. βάσεων ασφαλειοαποζεύκτη κανονικής μόνωσης στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό οικονομικό φορέα ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 570.000,00 (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση του υλικού σε καθορισμένες Περιφερειακές αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., επάνω σε αυτοκίνητό του
 • Είδος 2 : 26.400 τεμ. θηκών ασφαλειοαποζεύκτη κανονικής μόνωσης στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό οικονομικό φορέα ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 290.400,00 (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση του υλικού σε καθορισμένες Περιφερειακές αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., επάνω σε αυτοκίνητό του

Απαρτία Β

 • Είδος 3 : 7.200 τεμ. βάσεων ασφαλειοαποζεύκτη ενισχυμένης μόνωσης τον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό οικονομικό φορέα ΣΤΑΛΚΟ ΑΒΕ, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 180.000,00 (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση του υλικού σε καθορισμένες Περιφερειακές αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., επάνω σε αυτοκίνητό του
 • Είδος 4 : 7.920 τεμ. θηκών ασφαλειοαποζεύκτη ενισχυμένης μόνωσης στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό οικονομικό φορέα ΣΤΑΛΚΟ ΑΒΕ, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 102.960,00 (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση του υλικού σε καθορισμένες Περιφερειακές αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., επάνω σε αυτοκίνητό του.

Η συνολική αξία των παραπάνω αναθέσεων ανέρχεται σε 1.143.360,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

-------------------------------------------------------