Η μη προσέλευση υποψηφίου στη διαδικασία της Πρακτικής Δοκιμασίας και Συνέντευξης συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από την περαιτέρω διαδικασία της Προκήρυξης (Κεφάλαιο Θ').

Συμπληρωματικός Πίνακας Καλούμενων σε Πρακτική Δοκιμασία και Συνέντευξη για την Ειδικότητα Απασχόλησης Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΔΕ

Πίνακας Καλούμενων σε Πρακτική Δοκιμασία και Συνέντευξη για την Ειδικότητα Απασχόλησης Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΔΕ

Η Πρακτική Δοκιμασία καθώς και οι Συνεντεύξεις θα διενεργηθούν στη Σχολή Αθήνας του ΔΕΔΔΗΕ, στην Άνοιξη Αττικής, Λεωφόρος Ανοίξεως 44, ΤΚ 145 69.