Όλες οι προμήθειες υλικών, έργων και προμηθειών διενεργούνται σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΕΠΥ) του ΔΕΔΔΗΕ που τέθηκε σε ισχύ από τις 21.09.2020