ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης 
Εθνικής Αμύνης 9Α, 546 21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Τηλ. Κέντρο : 2310 360000

Η Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης προκηρύσσει  τους πιο κάτω ανοικτούς Διαγωνισμούς. 
Η διάθεση των Τευχών των Διακηρύξεων γίνεται από τα αρμόδια γραφεία που αναφέρονται στην σχετική στήλη, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 14:00.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΠΜ-Θ/ΤΠΣ/28/2022 Συλλογή υλικών στην 3001 Περιφερειακή Αποθήκη της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης 14/03/2023 10:30

Φωτιάδης Αριστείδης
Τηλ. 2310722581

1.Διακήρυξη Εθνικού Ανοικτού Διαγωνισμού

2.ΕΕΕΣ (XML)

Τυχόν διευκρινίσεις δημοσιεύονται στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της εταιρείας «cosmoONE», με χρήση της πλατφόρμας «SourceONE/ TenderOne»

ΔΠΜ-Θ/ΤΠΣ/30/2022 Παροχή βοηθητικών υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης στον Τομέα Κατασκευών & Συντηρήσεων Δικτύου της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης 20/01/2023 11:00

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ
Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης

Γ. ΤΡΑΪΚΟΣ
Τηλ. 2310 703350

Δ.ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ
Τηλ. 2310 360205

1. Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με παραρτήματα

2. Υπόδειγμα Σύμβασης με παραρτήματα - ΤΕΥΔ (PDF)

3. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ (xml)

ΔΠΜ-Θ/ΠΞΑΝ/3/2022 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 20/01/2023 15:00

Παπαδόπουλος Ιωάννης

Τηλ. 25410 69766

Φαξ 21440 50625

1.Διακήρυξη Εθνικού Ανοικτού Διαγωνισμού

2.ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.xml

   ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.pdf

Τυχόν διευκρινίσεις δημοσιεύονται στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της εταιρείας «cosmoONE», με χρήση της πλατφόρμας «SourceONE/ TenderOne»

ΔΠΜ-Θ/ΠΑΘ/12/2022 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 19/01/2023 15:00

Πολυζωίδου Δήμητρα

Τηλ. 2310 984651

Φαξ 21440 50584

  1. Διακήρυξη Εθνικού Ανοικτού Διαγωνισμού

 

  1. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.xml

        ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.pdf

 

Τυχόν διευκρινίσεις δημοσιεύονται στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της εταιρείας «cosmoONE», με χρήση της πλατφόρμας «SourceONE/ TenderOne»

ΔΠΜ-Θ/Π.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ/12/2022 Εργασίες σε μετρητές παροχών ηλεκτρικής ενέργειας της Περιοχής Κομοτηνής της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης 09/01/2023 15:00

Πουρνάρας Βασίλης

Τηλ. 25310 74034

Φαξ 21440 50623

1. Διακήρυξη Εθνικού Ανοικτού Διαγωνισμού

2. ΕΕΕΣ (PDF)
    ΕΕΕΣ (XML)


Τυχόν διευκρινίσεις δημοσιεύονται στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της εταιρείας «cosmoONE», με χρήση της πλατφόρμας «SourceONE/ TenderOne»

ΔΠΜ-Θ/ΤΠΣ/18/2022 «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ» 17/01/2023 15:00

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ
Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης
Β. ΖΥΓΟΥΡΑ
Τηλ. 2310 360246

  1. Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού

 

  1. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.xml

        ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.pdf

      

      

ΔΠΜ-Θ/Π.Δράμας/ΤΔ/3/2022 «Βοηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής και Παροχών στην Περιοχή Δράμας της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης» 16/12/2022 13:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ/Π.ΔΡΑΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΠΑΝΤΖΑΚΑ

Τηλ. 2521050106

1. Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

2. ΤΕΥΔ (XML)
    ΤΕΥΔ (PDF)

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ/ΤΥ/5/2022 «Καθαρισμός των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των κτιρίων της Περιοχής Έδεσσας (Έδρα , Πρακτορείο Γιαννιτσών και Πρακτορείο Αριδαίας» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης 08/12/2022 12:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ/TY/
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 93, 582 00 ΕΔΕΣΣΑ
1ος Όροφος

Β. Δουρβάνη ΤΗΛ.:2381050144

1. Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

2. Σύμβαση

3. ΤΕΥΔ (XML)
    ΤΕΥΔ (PDF)

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint που αφορά στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

Εφεξής η σύνταξη και διαχείριση του ΕΕΕΣ – ESPD , καθώς και του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας https://espdint.eprocurement.gov.gr

ΔΠΜ-Θ/ΠΦΛΩ/5/2022 Εργασίες σε μετρητές παροχών ηλεκτρικής ενέργειας της Περιοχής Φλώρινας της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης 15/12/2022 15:00

Χατζηευφραιμίδου Κυριακή
Τηλ. 23850 49440
Φαξ 21440 50629

1. Διακήρυξη Εθνικού Ανοικτού Διαγωνισμού

2. ΕΕΕΣ (PDF)
    ΕΕΕΣ (XML)

Τυχόν διευκρινίσεις δημοσιεύονται στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της εταιρείας «cosmoONE», με χρήση της πλατφόρμας «SourceONE/ TenderOne»

ΔΠΜ-Θ/ΠΑ/ΤΥ/5/2022 Εργασίες σε μετρητές παροχών ηλεκτρικής ενέργειας της Περιοχής Αλεξανδρούπολης της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης 12/12/2022 15:00

Δεληγιάννη Βασιλική

Τηλ. 25510 53504

Φαξ 21440 50600

1. Διακήρυξη Εθνικού Ανοικτού Διαγωνισμού

2. Υπόδειγμα Σύμβασης

3. ΕΕΕΣ (PDF)
    ΕΕΕΣ (XML)

 

Τυχόν διευκρινίσεις δημοσιεύονται στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της εταιρείας «cosmoONE», με χρήση της πλατφόρμας «SourceONE/ TenderOne»

ΔΠΜ-Θ/ΤΠΣ/14/2022 Εργασίες σε μετρητές παροχών ηλεκτρικής ενέργειας της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης 14/11/2022 15:00

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ

Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης

Β. ΖΥΓΟΥΡΑ

Τηλ. 2310 360246

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1

1.Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτου Διαγωνισμού

2.Σύμβαση/ΕΕΕΣ

3.ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.xml

ΔΠΜ-Θ/ΤΠΣ/12/2022 «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης.» 01/08/2022 12:00

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ

Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης

 

Ε. ΒΑΜΒΑΚΑΣ

Τηλ. 2310 584505

 

Β. ΖΥΓΟΥΡΑ

Τηλ. 2310 360246

1.Διακήρυξη Εθνικού Ανοικτού Διαγωνισμού

2.Υπόδειγμα Σύμβασης -ΤΕΥΔ

3. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.xml

ΔΠΜ-Θ/Π.Κατερίνης/6/2022 «Βοηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής και Παροχών στην Περιοχή Κατερίνης της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης» 21/06/2022 12:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ/Π.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Α. ΜΠΑΛΑΤΟΣ

Τηλ. 2351045740

1.Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

2. ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ.xml

ΔΠΜ-Θ/ΤΠΣ/3/2022 «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΔΠΜ-Θ, ΤΟΥ ΤΤΕΔ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΠΜ-Θ, ΤΗΣ ΔΕΕΔ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙΤΗΣ ΔΝΥ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 31/05/2022 12:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ/ΤΥ

 

Α. ΚΕΡΑΣΙΩΤΟΥ

 

Τηλ. 2310 360200

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2 – Παράταση

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1 – Παράταση

1. Διακήρυξη Εθνικού Ανοικτού Διαγωνισμού

Αρχείο 1

Αρχείο 2

2. ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ (xml)

3. ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ (pdf)

ΔΠΜ-Θ/Π.ΒΕΡΟΙΑΣ/3/2022 Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δένδρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & αποψίλωση κάτω από τα σημεία ζεύξης προστασίας Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. της ΔΕΔΔΗΕ/ΑΕ Περιοχής Βέροιας 04/04/2022 13:00

ΔΠΜ-Θ/Π.ΒΕΡΟΙΑΣ

Γ. Γοροτσίδου

τηλ. 2331074805

Βενιζέλου 87, Όροφος 2ος   Τ.Κ 59100,

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Σύμβαση

ΤΕΥΔ.xml

ΤΕΥΔ.pdf

Σας ενημερώνουμε ότι έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint που αφορά στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

Εφεξής η σύνταξη και διαχείριση του ΕΕΕΣ - ESPD, καθώς και του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας https://espdint.eprocurement.gov.gr

 

ΔΠΜ-Θ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑ/ΤΥ/1 /2022 Παροχή Υπηρεσιών: Καθαρισμός των χώρων των κτιρίων της Έδρας Περ. Αλεξ/πολης των Π/Κ Ορεστιάδας-Διδυμοτείχου και του ΥΠ/Κ Σαμοθράκης όπου στεγάζονται τα γραφεία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Περιοχής Αλεξανδρούπολης 30/03/2022 11:00

Τομέας  Υποστήριξης Περ.Αλεξ/πολης οδός  Καποδιστρίου 24,

1Ος όροφος

Υπεύθυνη

κ. Β. Δεληγιάννη

Τηλ. 2551053504

ΤΕΥΧΗ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΕΥΔ.PDF

ΤΕΥΔ.XML

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint που αφορά στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

Εφεξής η σύνταξη και διαχείριση του ΕΕΕΣ – ESPD , καθώς και του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας https://espdint.eprocurement.gov.gr

ΔΠΜ-Θ/ Π. Καβάλας ΤΔ 1/2022 Βοηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής και Παροχών στην Περιοχή Καβάλας της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης 14/03/2022 13:00

ΔΕΔΔΗΕ/Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης

Περιοχή Καβάλας

Ν. Ρουμελιώτης  

Τηλ. 2510 600450

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

-ΣΥΜΒΑΣΗ

-ΤΕΥΔ

ΔΠΜ-Θ/Π.ΒΕΡΟΙΑΣ/9/2021 Βοηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής και Παροχών της ΔΕΔΔΗΕ/ΑΕ Περιοχής Βέροιας 13/12/2021 13:00

ΔΠΜ-Θ/Π.ΒΕΡΟΙΑΣ

Γ. Γοροτσίδου

τηλ. 2331074805

Βενιζέλου 87, Όροφος 2ος   Τ.Κ 59100

1.Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

2. Σύμβαση

3. ΤΕΥΔ (XML)

    ΤΕΥΔ (PDF)

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint που αφορά στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

Εφεξής η σύνταξη και διαχείριση του ΕΕΕΣ - ESPD, καθώς και του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας https://espdint.eprocurement.gov.gr

ΔΠΜ-Θ/ΤΥ/2/2021 «ΑΝΑΚΑΙΝIΣΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» 13/12/2021 12:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ

Ν. Τσιλιμιγκάκης

Τηλ. 2310 360 263

1. Διακήρυξη Εθνικού Ανοικτού Διαγωνισμού

2. ΤΕΥΔ

(xml & pdf)

ΔΠΜ-Θ/Π.ΚΟΖΑΝΗΣ/8/2021 «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ» 04/10/2021 12:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ

Π.ΚΟΖΑΝΗΣ

Α. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Τηλ. 24610 51113

1. Διακήρυξη Εθνικού Ανοικτού Διαγωνισμού

2. ΤΕΥΔ (xml)

ΔΠΜ-Θ/Περιοχή Κομοτηνής/3012370/2021 «Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής» και «Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου ΜΤ» της Περιοχής Κομοτηνής της ΔΠΜ-Θ 16/09/2021 11:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ/

Π.Κομοτηνής/Τομέας Δικτύου

Γ.Κηπουρός

Τηλ. 2531074045

2531074008

1. Διακήρυξη

2. Σύμβαση

3. ΤΕΥΔ (xml)

ΤΕΥΔ (pdf)

* Σας ενημερώνουμε ότι έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

Εφεξής η σύνταξη και διαχείριση του ΕΕΕΣ-ESPD, καθώς και του Τυποποιημένου Εντύπου Δήλωσης (ΤΕΥΔ), γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας https://espdint.eprocurement.gov.gr

ΔΠΜ-Θ/Π.ΚΙΛΚΙΣ/ΤΔ/3/2021 «Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής» και «Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου ΜΤ» για την Περιοχή Κιλκίς της ΔΠΜ-Θ 16/09/2021 12:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ

Σ. Σημαιοφορίδου Τηλ. 23410 80100

1. Διακήρυξη Εθνικού Ανοικτού Διαγωνισμού

2. ΤΕΥΔ (xml)

ΔΠΜ-Θ/ΤΥ/1/2021 «ΑΝΑΚΑΙΝIΣΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» 15/09/2021 12:00

Ν. Τσιλιμιγκάκης Τηλ. 2310360200

1. Διακήρυξη Εθνικού Ανοικτού Διαγωνισμού & ΤΕΥΔ

2. Συμβατικά Τεύχη

3. ΤΕΥΔ (xml)

ΔΠΜ-Θ/ΠKΘ/TY/1/2021 Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δένδρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής και εκτέλεση εργασιών αποψιλώσεων κάτω από τα σημεία ζεύξης προστασίας και Υ/Σ του Δικτύου ΜΤ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΠΜ-Θ/ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 31/08/2021 10:00

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΠΜ-Θ/

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Αγ. Δημητρίου 37

54632-Θεσ/νίκη

 

5ος όροφος

κ. Βίλδος Ευθύμιος

τηλ. 2310 584569

1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

2.ΣΥΜΒΑΣΗ

 

3.ΤΕΥΔ (PDF)

   ΤΕΥΔ (XML)

 

* Σας ενημερώνουμε ότι έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

Εφεξής η σύνταξη και διαχείριση του ΕΕΕΣ-ESPD,καθώς και του Τυποποιημένου Εντύπου Δήλωσης (ΤΕΥΔ), γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας https://espdint.eprocurement.gov.gr

ΔΠΜ-Θ/Π.ΕΔΕΣΣΑΣ/5/2021 «Εκτέλεση Εργασιών Κλαδεμάτων ή Κοπής Δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια Δίκτυα Διανομής» και «Εκτέλεση Εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης , προστασίας και Υ/Σ του Δικτύου ΜΤ» για την Περιοχή Έδεσσας της ΔΠΜ-Θ 29/07/2021 12:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ

Γιάντσης Δημήτριος

 

Τηλ. 2381050156-    2381050144

1. Διακήρυξη Εθνικού Ανοικτού Διαγωνισμού

2. ΤΕΥΔ (xml)

ΔΠΜ-Θ/ΠΑΛΕΞ/1/2021 «Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής» και «Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου ΜΤ» για την Περιοχή Αλεξανδρούπολης της ΔΠΜ-Θ 19/07/2021 12:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Σ. Γατίδης

Τηλ. 2551053501

1. Διακήρυξη Εθνικού Ανοικτού Διαγωνισμού

2. ΤΕΥΔ (xml)

ΔΠΜΘ_ΠΔΘ_3012274_2021 «Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής» και «Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου ΜΤ» για την Περιοχή Δυτικής Θεσσαλονίκης της ΔΠΜ-Θ 12/07/2021 12:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ

Κ. Μπαβέλης

Τηλ. 2310584718

  1. Διακήρυξη Εθνικού Ανοικτού Διαγωνισμού
  2. ΤΕΥΔ (xml)
ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ/ΤΥ/6/2021 «Καθαρισμός των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των κτιρίων της Περιοχής Έδεσσας (Έδρα , Πρακτορείο Γιαννιτσών και Πρακτορείο Αριδαίας» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης 09/07/2021 11:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ/  ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 93,     

582 00  ΕΔΕΣΣΑ

1ος  Όροφος

 

Β. Δουρβάνη ΤΗΛ.:2381050144

1. Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

2. Σύμβαση

3. ΤΕΥΔ (XML)

    ΤΕΥΔ (PDF)

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint που αφορά στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

Εφεξής η σύνταξη και διαχείριση του ΕΕΕΣ – ESPD , καθώς και του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας https://espdint.eprocurement.gov.gr

ΔΠΜ-Θ/Π.ΒΕΡΟΙΑΣ/6/2021 Καθαρισμός των χώρων του κτιρίου όπου στεγάζονται τα γραφεία της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/Περιοχής Βέροιας & Π/Κ Νάουσας.» 02/07/2021 13:00

ΔΠΜ-Θ/Π.ΒΕΡΟΙΑΣ

Γ. Γοροτσίδου

τηλ. 2331074805

Βενιζέλου 87, Όροφος 2ος   Τ.Κ 59100,

1. Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

2. Σύμβαση

3. ΤΕΥΔ (XML)

    ΤΕΥΔ (PDF)

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint που αφορά στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

Εφεξής η σύνταξη και διαχείριση του ΕΕΕΣ - ESPD, καθώς και του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας https://espdint.eprocurement.gov.gr

ΔΠΜ-Θ/Π.ΞΑΝΘΗΣ/1/2021 «Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής» και «Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου ΜΤ» για την Περιοχή Ξάνθης της ΔΠΜ-Θ 21/06/2021 12:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ

Χ. Λαυράνος

Τηλ. 25410 69750

1. Διακήρυξη Εθνικού Ανοικτού Διαγωνισμού

2. ΤΕΥΔ (xml)

ΔΠΜ-Θ/Περιοχή Δράμας/1/2021 «Καθαρισμός των χώρων των κτιρίων στην έδρα Περιοχής Δράμας και Υπ/ρείου Κ. Νευροκοπίου αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης 23/06/2021 11:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ

Μ. Γιαπαντζάκα

Τηλ. 2521050111

  1. Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
  2. Σχέδιο Σύμβασης
  3. ΤΕΥΔ (xml)
  4. ΤΕΥΔ (Pdf)
ΔΠΜ-Θ/Π/ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ/1/2023 «Βοηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής και Παροχών στην Περιοχή Πολυγύρου της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης» 25/04/2023 13:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ/Π.ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ

Τηλ. 2371035002

1. Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

2. ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ (pdf)

3. ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ (xml)